گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۵۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

سه ماهه چهارم 91


اشتراک گذاری خطاها

لیست خطاهای بیمارستان امام علی (ع)در سه ماهه چهارم سال 1391

کد1163  : جابجایی  گرافی  ها در اتاق عمل و تحویل گرافی اشتباه به بخش از سوی اتاق عمل

کد1164:  ارسال کیسه خون اشتباه از سوی آزمایشگاه( گروه خونی درست بود ولی شماره ثبت شده در برگه با شماره  کیسه خون همخوانی نداشت)

کد1165: ارسال کیسه خون اشتباه از سوی آزمایشگاه( گروه خونی درست بود ولی شماره ثبت شده در برگه با شماره  کیسه خون همخوانی نداشت)

کد 1166: تحویل بیمار به اتاق عمل با پرونده بیمار دیگر

کد 1167: جاماندن شکستگی بینی بیمار مولتی تروما  به علت ثبت اشتباه مشخصات در گرافی بیمار

کد 1168: اجرا شدن یک دوز بیشتر دارو برای بیمار

کد1169:سقوط از تخت

کد1170: عدم حضور پرستار بر بالین بیمار بدحال جهت انجام گرافی و بدحال شدن بیمار

کد1171:انجام گرافی اشتباه بر روی عضو اشتباه( ساق راست به جای ساق چپ انجام شده است)

کد1172:  وجود اشیای فلزی ( سکه ) در انجام گرافی که باعث خرابی کلیشه گرافی گردید.

کد1173: همراه داشتن دندان مصنوعی بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل

کد1174:  فیکس نکردن بیمار در اورژانس و انتقال به بخش تصویربرداری جهت انجام گرافی که باعث درد و عدم همکاری برای انجام گرافی گردید.

کد1175: عدم آموزش بیمار در خصوص NPO بودن ونیز اطلاعات مربوط به عمل جراحی

کد1176: همراه داشتن دندان مصنوعی بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل ونیز فیکاسیون نامناسب آنژیوکت( چسب کاری دور دوست بیمار)

کد1177: تحویل بیمار به اتاق عمل بدون IV line

کد 1178: تحویل بیمار به اتاق عمل با لباس زیر

کد1179: تحویل بیمار  جهت نفرکتومی به اتاق عمل بدون  رضایت قطع عضو  ونیز با دندان مصنوعی

کد1180: تزریق خون به بیمار بدون داشتن BG و RH

کد1181:همراه داشتن لباس زیر بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل

کد1182: درپرونده بیمار برگه مراقبتهای قبل از عمل بیمار مربوط به بیمار دیگری بود.

کد 1183: تحو یل بیمار به اتاق عمل جهت عمل جراحی بدون رضایت عمل

کد1184: برقراری خط وریدی نامناسب در موضع نامناسب و فیکس کردن نامناسب .

کد1185: همراه داشتن لباس زیر  بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل

کد 1186:تحویل بیمار به اتاق عمل جهت عمل جراحی با زیور آلات ( انگشتر) ،

کد 1187: همراه داشتن لباس زیر  بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل

کد1163  : جابجایی  گرافی  ها در اتاق عمل و تحویل گرافی اشتباه به بخش از سوی اتاق عمل

کد1164:  ارسال کیسه خون اشتباه از سوی آزمایشگاه( گروه خونی درست بود ولی شماره ثبت شده در برگه با شماره  کیسه خون همخوانی نداشت)

کد1165: ارسال کیسه خون اشتباه از سوی آزمایشگاه( گروه خونی درست بود ولی شماره ثبت شده در برگه با شماره  کیسه خون همخوانی نداشت)

کد 1166: تحویل بیمار به اتاق عمل با پرونده بیمار دیگر

کد 1167: جاماندن شکستگی بینی بیمار مولتی تروما  به علت ثبت اشتباه مشخصات در گرافی بیمار

کد 1168: اجرا شدن یک دوز بیشتر دارو برای بیمار

کد1169:سقوط از تخت

کد1170: عدم حضور پرستار بر بالین بیمار بدحال جهت انجام گرافی و بدحال شدن بیمار

کد1171:انجام گرافی اشتباه بر روی عضو اشتباه( ساق راست به جای ساق چپ انجام شده است)

کد1172:  وجود اشیای فلزی ( سکه ) در انجام گرافی که باعث خرابی کلیشه گرافی گردید.

کد1173: همراه داشتن دندان مصنوعی بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل

کد1174:  فیکس نکردن بیمار در اورژانس و انتقال به بخش تصویربرداری جهت انجام گرافی که باعث درد و عدم همکاری برای انجام گرافی گردید.

کد1175: عدم آموزش بیمار در خصوص NPO بودن ونیز اطلاعات مربوط به عمل جراحی

کد1176: همراه داشتن دندان مصنوعی بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل ونیز فیکاسیون نامناسب آنژیوکت( چسب کاری دور دوست بیمار)

کد1177: تحویل بیمار به اتاق عمل بدون IV line

کد 1178: تحویل بیمار به اتاق عمل با لباس زیر

کد1179: تحویل بیمار  جهت نفرکتومی به اتاق عمل بدون  رضایت قطع عضو  ونیز با دندان مصنوعی

کد1180: تزریق خون به بیمار بدون داشتن BG و RH

کد1181:همراه داشتن لباس زیر بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل

کد1182: درپرونده بیمار برگه مراقبتهای قبل از عمل بیمار مربوط به بیمار دیگری بود.

کد 1183: تحو یل بیمار به اتاق عمل جهت عمل جراحی بدون رضایت عمل

کد1184: برقراری خط وریدی نامناسب در موضع نامناسب و فیکس کردن نامناسب .

کد1185: همراه داشتن لباس زیر  بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل

کد 1186:تحویل بیمار به اتاق عمل جهت عمل جراحی با زیور آلات ( انگشتر) ،

کد 1187: همراه داشتن لباس زیر  بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل

کد1188:تحویل بیمار به اتاق عمل با لباس زیر

کد1189: تحویل بیمار به اتاق عمل بدون جواب آزمایشات

کد1190: تحویل بیمار به اتاق عمل بدون الصاق جواب آزمایشات

کد1191:  تصاویر MRI بیمار وارد فایل بیمار دیگری شده است

کد1192: تزریق داروها ی  مورد استفاده در تصویربرداری( کنتراست) با دوز کم

کد1193: بیمار بدون اندیکاسیون دو خط وریدی داشت

کد 1194:  انتقال  بیمار اشتباه به واحد تصویربرداری جهت انجام سی تی اسکن

کد1195: عدم تعیین تکلیف جراحت پیشانی بیمار  در اورژانس(عدم درخواست ویزیت متخصص و نیز سوچور نشدن )

کد1196:عدم حضور متخصص بر بالین بیمار و دستور تلفنی سوچور جراحت زبان و عدم همکاری بیمار و پرسنل اورژانس

گد1197: تاخیر در انجام BRAIN MRI اورژانس

کد1198: ثبت تاریخ اشتباه در سیستم HIS

کد1199:انجام MRI کمر به جای MRI  سرویکال

کد1200:ناخوانا بودن درخواستها ی آزمایشات

کد1201: تحویل قرص مترونیدازول به جای متفورمین به بیمار بعلت ناخوانا بودن نسخه(  بعد از رویت نسخه توسط مسئول فنی  بلافاصله بیمار صدا زده شد و دارو جایگزین گردید)

کد1202: درخواست بیمار با مشخصات دیگری ثبت شده بود.

کد1203:  تحویل بیمار به اتاق عمل با لباس زیر

کد1204:تحویل بیمار به اتاق عمل با دندان مصنوعی

کد1205:تحویل بیمار به اتاق عمل با زیور آلات

کد1206: عدم الصاق جواب آزمایشات برای بیمار منتقل شده به اتاق عمل و نیز برقرار رگ  در مکان نامناسب(اندامی که قرار بود جراحی شود)

کد 1207: درخواست اشتباه گرافی برای بیمار( بیمار گرافی گردن داشت که برای بیمار گرافی ریه درخواست شده بود)

کد1208:  انتقال بیمار اشتباه به واحد تصویربرداری جهت انجام گرافی

کد1209:  گرافی برای بیمار اشتباه وارد سیستم HIS شده است

 

پیشنهادات و راهکارها:

کد1163: دقت در تحویل و تحول بیمار( خود بیمار ، پرونده و نیز گرافی های و نمونه های بیمار و...)

کد1164: دقت بیشتر پرسنل بانک خون در ثبت و ارسال کیسه های خون

کد1165:  دقت بیشتر پرسنل بانک خون در ثبت و ارسال کیسه های خون

کد1166:   رعایت دستورالعلهای 9 راه حل ایمنی بیمار( ارتباط موثر در زمان تحویل و تحول بیمار )

کد1167: افزایش دقت در ویزیت و معاینه بالینی و شرح حال و رویت گرافی و رعایت دستورالعلهای 9 راه حل ایمنی بیمار

کد1168: رعایت دستورالعمهای 9 راه حل ایمنی بیمار( دستورالعمل صحیح دارو دادن)

کد1169: استفاده از همراه بیمار ، استفاده از نرده های کنار تخت مخصوصا بیماران آژیته و بدون همراه و نیز بیماران  با عقب ماندگی ذهنی و اطفال

کد1170: حضور پرستار بر بالین بیماران بدحال در انجام گرافی

کد1171 : رعایت دستورالعملهای ایمنی ( انجام پروسیجر صحیح بر روی عضو صحیح  و...).

کد1172:   آموزش به بیمار درخصوص  آمادگیهای قبل از انجام گرافی  

کد 1173:  دقت در انتقال صحیح بیماران به اتاق عمل طبق چک لیست مراقبت قبل از عمل( NPO بودن ، تکمیل فرم رضایت آگاهانه ، شیو ناحیه عمل ، نداشتن دندان مصنوعی و ...)

کد1174: دقت در انجام پروسیجرهای درمانی ( انجام فیکساسیون  اندامها و ...)

کد 1175: آموزش صحیح به بیماران و همراهیان ( آموزش  طبق فرمهای آموزش به بیمار)

کد1176: دقت در انتقال صحیح بیماران به اتاق عمل طبق چک لیست مراقبت قبل از عمل( NPO بودن ، تکمیل فرم رضایت آگاهانه ، شیو ناحیه عمل ، نداشتن دندان مصنوعی ، خارج کردن زیورالات و ...)

کد 1177:کنترل و دقت بیشتر پرستار بخش جهت رعایت مراقبتهای پرستاری

کد1178: دقت در انتقال صحیح بیماران به اتاق عمل طبق چک لیست مراقبت قبل از عمل( NPO بودن ، تکمیل فرم رضایت آگاهانه ، شیو ناحیه عمل ، نداشتن دندان مصنوعی ، خارج کردن زیورالات ، نداشتن وسایل اضافی و  ...)

کد1179:  دقت در انتقال صحیح بیماران به اتاق عمل طبق چک لیست مراقبت قبل از عمل( NPO بودن ، تکمیل فرم رضایت آگاهانه ،  شیو ناحیه عمل ، نداشتن دندان مصنوعی ، خارج کردن زیورالات و ...)

کد1180 : کنترل و دقت بیشتر پرسنل پرستاری جهت پیگیری و الصاق جواب آزمایشات به پرونده  بیمار و پیگیری جهت عدم انجام اعمال جراحی در بیماران بدون  BG و RH

کد1181دقت در انتقال صحیح بیماران به اتاق عمل طبق چک لیست مراقبت قبل از عمل( NPO بودن ، تکمیل فرم رضایت آگاهانه ، شیو ناحیه عمل ، نداشتن دندان مصنوعی ، خارج کردن زیورالات و ...)

کد1182: دقت در الصاق اوراق پرونده بیماران

کد1183: دقت در انتقال صحیح بیماران به اتاق عمل طبق چک لیست مراقبت قبل از عمل( NPO بودن ، تکمیل فرم رضایت آگاهانه ، شیو ناحیه عمل ، نداشتن دندان مصنوعی ، خارج کردن زیورالات و ...)

کد 1184:  برگزاری کلاسهای آموزشی و آموزش پرسنل پرستاری درخصوص iv line   ونیز رعایت دستورالعملهای ایمنی بیمار( روش دادن صحیح دارو )

کد1185: دقت در انتقال صحیح بیماران به اتاق عمل طبق چک لیست مراقبت قبل از عمل( NPO بودن ، تکمیل فرم رضایت آگاهانه ، شیو ناحیه عمل ، نداشتن دندان مصنوعی ، خارج کردن زیورالات ، نداشتن وسایل اضافی و  ...).

کد1186: دقت در انتقال صحیح بیماران به اتاق عمل طبق چک لیست مراقبت قبل از عمل( NPO بودن ، تکمیل فرم رضایت آگاهانه ، شیو ناحیه عمل ، نداشتن دندان مصنوعی ، خارج کردن زیورالات ، نداشتن وسایل اضافی و  ...).

کد1187: دقت در انتقال صحیح بیماران به اتاق عمل طبق چک لیست مراقبت قبل از عمل( NPO بودن ، تکمیل فرم رضایت آگاهانه ، شیو ناحیه عمل ، نداشتن دندان مصنوعی ، خارج کردن زیورالات ، نداشتن وسایل اضافی و  ...) .

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۷۱۸ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۱۳۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...