گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۲۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۵۰۵۷۰ مورد

آيئن نامه هيئت امناء


 

 

 

 

 

 

 

آئین نامه اجرایی بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور: ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف) وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب) قانون: قانون بودجه سال 1388 کل کشور پ) هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی: پزشکان هیئت علمی که در بیمارستانهای دانشگاهی شاغل بوده و شبانه روزی و بصورت مقیم یا آنکال (آماده به خدمت) در خدمت بیمارستان مربوطه باشند و حق فعالیت در بیمارستانها (مراکز جراحی محدود و مراکز پاراکلینیک غیر دانشگاهی به غیر از مطب را نداشته و موظفند ضمن عقد قرارداد با سازمانهای بیمه گر تعرفه های مصوب بخش دولتی را رعایت نمایند. ت) حق العلاج پزشکی: K جراحی، بیهوشی، داخلی و حق الزحمه ویزیت و مشاوره پزشکان ث) هتلینگ: هزینه اقامت بیمار در تختهای عادی و ویژه که میزان آن توسط هیئت وزیران اعلام می شود. ج) بیمارستانها: بیمارستانهای هیئت امنایی موضوع بند (24) قانون که حداقل 70 درصد آن از امتیازات مربوط به رتبه بندی بیمارستانهای آموزشی که توسط وزارت انجام می شود را اخذ و حداقل سی درصد اعضای هیئت علمی آنها تمام وقت باشند. این بیمارستانها موظفند تا پایان آذر ماه سال جاری چهل و پنج درصد و تا پایان سال جاری شصت درصد اعضای هیئت علمی خود را تمام وقت نمایند. در صورت عدم احراز شرایط این بند در مقاطع زمانی مذکور، بیمارستانها از شمول این آئین نامه خارج می شوند. ماده 2- هیئت امنای بیمارستانها از ترکیب زیر تشکیل می شوند: 1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ذیربط (رئیس هیئت امنا) 2- رئیس بیمارستان (دبیر هیئت امنا) 3- مدیر بیمارستان 4- معاون برنامه ریزی یا عمرانی استاندار به انتخاب استاندار 5- نماینده روسای بخشهای بالینی بیمارستان به انتخاب روسای بخشهای مذکور 6- شهردار شهر و در تهران شهردار منطقه مربوطه 7- نماینده مجمع خیرین سلامت 8- مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان 9- مدیر کل سازمان بیمه خدمات درمانی استان تبصره 1- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر استان مربوط (در صورت تمایل) بعنوان ناظر در جلسات هیئت امنا شرکت خواهد کرد. تبصره 2- هیئت امنا موظف است یک نفره خبره در مسائل مدیریت را با انتخاب رئیس دانشگاه و تایید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت برای شرکت در جلسات دعوت نماید. تبصره 3- عضویت در هیئت امنا افتخاری است. تبصره 4- دبیرخانه هیئت امنا در بیمارستان مستقر می باشد و مسئولیت آن با دبیر هئیت امنا است. تبصره 5- جلسات هیئت امنا حداقل هر دو ماه یک بار به دعوت دبیر هئیت امنا تشکیل می شود که با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر قابل اجرا خواهد بود. تبصره 6- مدت عضویت اعضای هیئت امنا دو سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. اعضا در قبال مسئولیت و وظایف محول شده پاسخگو خواهند بود. تبصره 7- حکم اعضای هیئت امنا توسط رئیس دانشگاه صادر می گردد. تبصره 8- رئیس و معاونان بیمارستان و روسای بخشهای باید از بین اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی آن مرکز باشند. تبصره 9- مصوبات هیئت امنا با ابلاغ رئیس دانشگاه قابل اجرا خواهد بود. ماده 3- حدود وظایف هیئت امنای بیمارستانها مطابق مفاد ماده (7) مصوبه شماره 384/دش مورخ 29/1/1368 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خواهد بود. ماده 4- نحوه گردش مالی بیمارستانها به ترتیب زیر خواهند بود: الف) سازمانهای بیمه گر موظفند در برابر تعرفه های مصوب دولتی در ازای حق العلاج پزشکی و هتلینگ و معادل تعرفه های مصوب دولتی را در مورد سایر خدمات جهت تمامی اسناد هر کدام از بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه مربوط واریز نمایند. حق ویزیت سرپایی بر اساس جزء «ب» بند (1) تصویب نامه شماره 79529/ت مورخ 20/4/1388 تعیین می شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مربوط مکلف است صد درصد درآمدهای اختصاصی مکتسبه بیمارستانها را پرداخت نماید. تبصره – سازمانهای بیمه گر موظفند به گونه ای عمل نمایند که حداکثر دو هفته پس از اعلام وصول صورت حساب بیمارستان، شصت درصد آن به صورت علی الحساب پرداخت شود. وزارت مکلف است بر اساس استانداردهای مورد نظر سازمانهای بیمه گر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین نامه اصلاحات لازم را در برنامه نرم افزاری موجود اعمال نماید. ب) وزارت مکلف است حسب اعلام کتبی عملکرد ماهیانه بیمارستانها نسبت به پرداخت علی الحساب 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتی برای حق العلاج پزشکی و هتلینگ ا زمنابع عمومی بیمارستان و همچنین از محل اعتبار ردیف (15-550000) قانون اقدام نماید. تبصره 1- وزارت و دانشگاههای علوم پزشکی ذیربط موظفند به گونه ای عمل نمایند تا پس از اعلام عملکرد بیمارستانها ظرف دو هفته، وجوه مذکور بصورت علی الحساب به بیمارستان مذکور پرداخت شود. پس از اعلام رسمی سازمانهای بیمه گر عملکرد موضوع این ماده تسویه خواهد شد. تبصره 2- درصد پرداختی توسط بیمه شده (فرانشیز) بیماران برای خدمات ارائه شده بر مبنای یک برابر تعرفه دولتی اعمال خواهد شد. تبصره 3- اعمال جراحی که توسط دستیار آموزشی انجام می شود شامل پرداخت حق الزحمه هیئت امنایی نخواهد بود. تبصره 4- در اعمال جراحی که از دستیار آموزشی به عنوان کمک جراح استفاده می گردد، حق العلاج کمک جراح بر مبنای یک برابر تعرفه دولتی محاسبه خواهد شد. تبصره 5- پرداخت های موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماه منوط به تحقق تبصره (8) ماده (2) خواهد بود. ماده 5- هزینه استهلاک اتاق عمل جراحی و شش درصد هرینه اقامت تحت عنوان هزینه خدمات پرستاری مطابق ضوابط موجود و بر اساس تعرفه یک k محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده 6- بیمارستانها موظفند لوازم مصرفی، تجهیزات پزشکی و پروتز مورد نیاز بیماران را تامین نمایند، در غیر اینصورت از شمول این آئین نامه خارج خواهند شد. ماده 7- سازمانهای بیمه گر مکلفند در خصوص خدمات گلوبال نیز معادل دو برابر تعرفه های مصوب دولتی را در ازای حق العلاج پزشکی و هزینه تخت بستری (هتلینگ) پرداخت نمایند. تبصره – موادر مشمول تعرفه گلوبال و اجرای اجزای مورد احتساب برای بیمارستانها توسط دبیرخانه شورای عالی خدمات درمانی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه تعیین و ابلاغ می شود. ماده 8- هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی از بیماران فاقد پوشش بیمه درمانی مطابق تعرفه بیمارستانها دریافت خواهد شد. ماده 9- بیمارستانها مجازند با سازمانهای بیمه گر تکمیلی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند. اینگونه بیمارستانها می توانند حداکثر ده درصد تختهای بستری خود را از این طریق اداره نمایند. تبصره – سقف قرارداد بیمه های تکمیلی در بیمارستانها معادل تعرفه بخش خصوصی مصوب دولت می باشد. ماده 10- بیمارستانها موظفند نسبت به راه اندازی کلینیک ویژه پذیرش بیماران حسب ضرورت با مشارکت پزشکان تمام وقت جغرافیایی اقدام نمایند. این بیمارستانها مجازند از خدمات پزشکان غیر هیئت علمی منوط به تمام وقت جغرافیایی بودن آنان با رعایت ضوابط سطح بندی خدمات درمانی اقدام نمایند. ماده 11- بیمارستانها موظفند جهت ارتقای امور درمانی، آموزشی و پژوهشی، امور مکور را مطابق استانداردهای وزارت انجام دهند به نحوی که در پایان سال 1388، ارائه خدمات بر اساس مدل تعالی سازمانی باشد و نمره ارزشیابی این بیمارستانها بیست درصد افزایش یابد. در غیر اینصورت هر سال بعد از شمول این آئین نامه خارج می شوند. تبصره – برای بیمارستانهایی که نمره ارزشیابی آنها از چهارصد بالاتر بادش میزان افزایش نمره ارزشیابی مندرج در این ماده پانزده درصد تعیین می شود. ماده 12- هیئت امنا موظف است در قبال نتایج ارزشیابی انجام ده توسط مراجعین تعیین شده از سوی وزارت و مبادی ذیربط اقدام لازم را انجام داده و نتیجه ارتقای خدمات را در هر شش ماه یک بار به معاونت سلامت وزارت و سازمانهای بیمه گر در استان گزارش نماید.

 

 

               

   دفتر وزير

دستورالعمل نحوه اداره بيمارستانهاي آموزشي هيأت امنايي و مقررات تمام وقتي پزشکان

موضوع بند و ماده 32 قانون برنامه پنچم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

در راستاي اجراي بند (( د )) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقاء مستمر کيفيت خدمات سلامت و تعالي خدمات باليني ، افزايش بهره وري ، سرعت در ارائه خدمات و در نهايت افزايش رضايت مندي احاد جامعه الگويي مديريتي با بکارگيري استراژي هاي مديريت عملکرد کارکنان ، بودجه ريزي عملياتي ، کاهش تصدي خدمات ، مديريت نگاهداشت ، استقرار نظام جامع اطلاعات و حاکميت باليني ، نظام جامع مديريت بيمارستاني با دستورالعمل ذيل اجرا خواهد شد .

ماده 1 : در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند .

الف – وزارت  : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

ب – قانون : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

ج – پزشکان تمام وقت جغرافيايي : پزشکان عضو هيأت علمي و غير هيأت علمي که در بيمارستانهاي آموزشي (دانشگاهي) شاغل بوده و به صورت شبانه روزي به صورت مقيم يا آماده به خدمت (آنکال) مشغول ارائه خدمت بوده و حق فعاليت پزشکي در خارج از محدوده دانشگاه را ندارد .

تبصره 1 : پزشکاني که به عنوان هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي استخدام شده اند ،‌در صورتي که مطابق ضوابط قبلي حايز شرايط داير نمودن مطب شده اند يا تا آخر برنامه پنجم توسعه حايز اين شرايط مي شوند فقط تا آخر سال 1394 مي توانند مطب خود را با رعايت شرايط مندرج در تبصره 2 اين بند داير نگهدا رند . 

                      

                  

تبصره 2 : مطب هاي مجاز براي پزشکان واجد شرايط در تبصره 1 بند ج ، بنا به تعريف عبارت از مطب هايي است که در آنها با بيمارستان ، قرارداد همکاري منعقد شده ، طرف قرارداد سازمانهاي بيمه گر مي باشند ، تعرفه هاي مصوب را رعايت نموده و کليه بيماران را جهت هرگونه اقدام تشخيصي درماني خارج از مطب به بيمارستانهاي آموزشي مربوطه ارجاع نمايند . اين مطبها در حقيقت عملکردي مشابه کلينيکهاي ويژه در ساختارهاي محيطي خواهند داشت .  

تبصره 3 : چنانچه پاره اي از پزشکان عضو هيأت علمي که حداکثر تا سال 1390 حداقل نيمي از خدمت مقرر براي احراز بازنشستگي را تکميل مي نمايند ، نخواهند از مزاياي اين بند استفاده نمايند ، مشروط بر اينکه تعداد آنها از 30 % پزشکان هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي شاغل در بيمارستان بيشتر نباشد ، مي توانند به عنوان عضو هيأت علمي دانشکده پزشکي و به صورت مأمور در اين بيمارستانها
خدمات آموزشي ، پژوهشي و درماني ارائه نمايند . اين افراد نمي توانند از مزاياي نظام نوين کارانه برخوردار شوند .

تبصره 4 : کليه پزشکان ، دندانپزشکان و داروسازان هيأت علمي و غير هيأت علمي در رده ، معاون وزير و مديران کل در ستاد وزارتي و رئيس دانشگاه ، معاونين وي و رؤساي بيمارستانها و مديران شبکه ها در ستاد دانشگاه به عنوان پزشکان ستادي مشمول تعريف تمام وقت جغرافيايي بر اساس تبصره هاي 1 و 2 اين دستورالعمل موظف به اجراي ضوابط بوده  و پرداخت حقوق و مزايا و کارانه تمام وقتي منوط به رعايت شرايط و تعاريف مندرج در اين دستورالعمل خواهد بود . ستاد وزارت و دانشگاه مربوطه موظفند کارانه معادل متوسط
کارانه دريافتي عضو هيأت علمي هم رشته و هم رده اين اعضاي ستادي در بيمارستان را به آنان پرداخت  نمايند . در خصوص همکاران
غير باليني ملاک پرداخت کارانه تمام وقتي متوسط کارانه اعضاي هيأت علمي باليني خواهد بود .

د – حق العلاج پزشکي : K   جراحي ، بيهوشي ، داخلي و حق الزحمه ويزيت و مشاوره پزشکي .

ه – تعرفه تخت بستري : هزينه اقامت بيمار در تختهاي عادي و ويژه که ميزان آن هر سال بر اساس قيمت واقعي توسط وزارت بهداشت تعيين و پس از تأييد شوراي عالي بيمه سلامت کشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

 

           – بيمارستان ها : بيمارستان هايي هستند وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي کشور که تحت نظر هيأت امناء خود با رعايت کليه مقررات قانون و ضوابط ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي وزارت و  هيأت امناي دانشگاه مربوطه اداره شده و کليه اعضاي هيأت علمي و پزشکان
 غير هيأت علمي آنها تمام وقت جغرافيايي بوده و اعتبارات آنها بصورت تجميعي و بر اساس قيمت واقعي ، از محل منابع عمومي و يا از طريق درآمد اختصاصي حاصل مي شود .

 – ستاد : ستاد راهبردي بيمارستانهاي هيأت امنايي است که مستقر در وزارت بوده و اعضاء آن با حکم وزير به مدت 2 سال منصوب
مي گردند .

تبصره :  اين ستاد موظف است ضمن نظارت دقيق بر استقرار برنامه هيأت امنايي شدن کليه بيمارستانهاي آموزشي و غير آموزشي کشور در طول برنامه پنجم توسعه بر روند توسعه نيروي انساني بيمارستانها ، تنظيم روابط آنها با سازمانهاي بيمه خدمات درماني و اجراي برنامه
ارتقاء کيفيت آنها نظارت نمايد .

ماده 2 : ترکيب اعضاي هيأت امناي بيمارستان : 

1- رئيس دانشگاه بعنوان رئيس هيأت امناء

2-  رئيس بيمارستان بعنوان دبير هيأت امناء

3- يک نفر خبره مديريت به پيشنهاد رئيس بيمارستان و با تأييد  رئيس دانشگاه

4-  نماينده خيرين سلامت به پيشنهاد مجمع خيرين استان و با تأييد رئيس دانشگاه

5- دو نفر از اعضاي هيأت علمي به پيشنهاد رئيس بيمارستان و با تأييد  رئيس دانشگاه

6- يک نفر نماينده استانداري با معرفي استاندار و يا نماينده شهرداري به انتخاب شهردار به تشخيص رئيس هيأت امناي بيمارستان

  تبصره 1 :  دبيرخانه هيأت امناء در بيمارستان مستقر است و مسئوليت آن با رئيس بيمارستان (دبير هيأت امناء) است .

تبصره 2 : جلسات هيأت امناء حداقل هر سه ماه يک بار تشکيل و با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکيل خواهد شد و مصوبات آن با  رأي اکثريت اعضاي حاضر به تصويب مي رسد .

تبصره 3 : مدت عضويت اعضاء هيأت امناء به مدت 2 سال و با حکم رئيس دانشگاه خواهد بود . انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است .

 تبصره 4 : شرح وظايف و حدود اختيارات هيأت امناء  بيمارستان ها با پيشنهاد ستاد و تصويب هيأت امناء دانشگاه تعيين مي شود .

تبصره 5 : مصوبات هيأت امناء  بيمارستان ها پس از تأييد رئيس دانشگاه اجرايي خواهد شد .

ماده 3 : سهم اعتباري بيمارستانها از محل منابع عمومي  در قالب بودجه تفصيلي دانشگاه و به صورت کمک در اختيار بيمارستان قرار
مي گيرد . اعتبار اختصاص يافته از محل منابع عمومي و درآمد اختصاصي و ساير درآمدهاي بيمارستان به عنوان يک واحد مستقل ، در قالب بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناي بيمارستان و با رعايت آئين نامه مالي و معاملاتي و ساير مصوبات هيأت امناي دانشگاه مربوطه هزينه خواهد شد .

ماده 4 : تعرفه خدمات در اين بيمارستانها معادل K 6/3 خواهد بود . بيمارستان موظف است صورت حسابهاي ارسالي به سازمان بيمه را پس از تأييد نماينده سازمان و از طريق دانشگاه به ستاد وزارت ارسال دارد . وزارت بر اساس K 6/1 حق العلاج پزشکي و  K 6/2 هزينه
 تخت بستري ، هزينه مربوطه را محاسبه نموده و پس از کسر اعتباراتي که از محل منابع عمومي دانشگاه به بيمارستان اختصاص مي يابد ما به التفاوت را از طريق دانشگاه به درآمد اختصاصي بيمارستان مربوطه پرداخت خواهد نمود .    

تبصره : هيأت امناي بيمارستان اختيار دارد نسبت به تعيين حق الزحمه پزشکان از حق العلاج بين رشته هاي مختلف گروه پزشکي بنحوي عمل نمايد که تناسب بين پرداخت ها عادلانه تر شود و کف پرداخت ها بالاتر آمده و براي رشته هاي با درآمد بالاتر هم سقف پرداخت تعيين نمايد .

 ماده 5 : به اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي امتيازات آموزشي پژوهشي ويژه اي مطابق دستورالعملي که توسط وزير بهداشت ، درمان آموزش پزشکي ابلاغ مي گردد تعلق مي گيرد .  

ماده 6 : بيمارستانها موظفند دارو ، لوازم مصرفي ، تجهيزات پزشکي و پروتز مورد تأييد و استاندارد را براي ارائه به بيماران تأمين نموده ، در صورت حساب بيمار منظور نمايند .

ماده 7 : بيمارستان بايد با نظر و تشخيص هيأت امناء ظرفيت هاي مناسب جهت پاسخگويي به افزايش تعداد بيماران بستري ناشي از
تمام وقت شدن اعضاي هيأت علمي را فراهم نمايد و چنانچه در داخل بيمارستان امکان ايجاد بخش ويژه نباشد بيمارستان مي تواند با
مراکز بخش خصوصي که ضوابط مصوب هيأت امناء را رعايت مي نمايند عقد قرارداد نموده و پزشکان بيمارستان در آن مراکز
بيمار بستري نمايند .

ماده 8 : بيمارستانها مجازند با سازمانهاي بيمه گر براي خدمات فراتر از بسته بيمه پايه در قالب بيمه مکمل عقد قرارداد نمايند .

تبصره 1 :  در صورت عقد اين گونه قراردادها نبايد خدمات ارائه شده به دارندگان بيمه هاي پايه کاهش يابد .

تبصره 2 : تعرفه قرارداد با سازمانهاي بيمه گر تجاري در مورد اين گونه خدمات بر اساس توافق بيمارستانها با سازمانهاي بيمه گر تجاري خواهد بود .  

تبصره 3 : چنانچه در هر استاني شرکت هاي بيمه خصوصي حاضر نشوند با اين بيمارستانها قرارداد ببندند ، دانشگاه علوم پزشکي
مجوز فعاليت آن شرکت بيمه خصوصي را براي قراردادهاي درماني با بخش خصوصي در آن استان بحالت تعليق در مي آورد .                                                                                  

 

ماده 9 : بيمارستانها موظفند جهت ارتقاء امور درماني ، آموزشي و پژوهشي امور مذکور را مطابق استانداردهاي اعلامي وزارت و
دانشگاه مربوطه انجام دهند به نحوي که در انتهاي سال دوم برنامه استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستاني و حاکميت باليني در
بيمارستان استقرار يافته باشد .

ماده 10 : هيأت امناء بيمارستان موظف است در قبال نتايج ارزشيابي انجام شده توسط مراجع تعيين شده از سوي وزارت و دانشگاه مربوطه اقدام لازم را انجام دهد و نتايج ارتقاي کيفيت و کميت خدمات را هر شش ماه به ستاد بيمارستانهاي هيأت امنايي که در وزارت تشکيل
مي شود گزارش نمايد .

ماده 11 : اين دستورالعمل در 11 ماده و 14 تبصره در تاريخ 4/7/90 به تصويب وزير بهداشت رسيده و از تاريخ تصويب در بيمارستانهاي واجد شرايط قابل اجرا است .  

  

 

 

                           معاونت درمان

         رياست محترم کليه دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور ...

          موضوع : دستورالعمل بيمارستان هاي هيأت امنايي

        

          با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با تقديم احترام به پيوست دستورالعمل نحوه اداره بيمارستان هاي آموزشي هيأت امنايي که به توشيح مقام محترم وزارت رسيده است . جهت استحضار و اجرا ابلاغ مي گردد .

بديهي است پس از تصويب شرح وظايف و حدود اختيارات  هيأت امناء بيمارستانها در هيأت امناء آن دانشگاه ( موضوع تبصره 4 ماده 2 دستورالعمل ) مي بايست بيمارستانهاي واجد شرايط آن دانشگاه به ستاد راهبردي  بيمارستانهاي هيأت امنائي معرفي گردند تا اقدامات بعدي جهت شمول بيمارستانهاي پيشنهادي در فهرست بيمارستانهاي هيأت امنائي کل کشور در ستاد وزارت انجام پذيرد . همچنين در خصوص تبصره 4 بند ج ماده 1 دستورالعمل ، ضروريست اقدامات اجرايي از زمان ابلاغ دستورالعمل انجام پذيرد و منابع مورد نياز در هيأت امناء دانشگاه پيشنهاد و تأمين گردد .

     

  دکتر سيد حسن امامي رضوي

معاون درمان

                                                                                                    

 

 رونوشت :

- جناب آقاي دکتر محققي معاون محترم آموزشي

- جناب آقاي دکتر حسن آقاجاني مشاور وزير و مديرکل دفتر وزارتي و روابط عمومي

- معاون محترم توسعه مديريت و منابع (جناب آقاي دکتر حسني )

- معاون محترم وزير و رئيس سازمان غذا و دارو (جناب آقاي دکتر شيباني )

- معاون محترم تحقيقات و فناوري(جناب آقاي دکتر قانعي )

- جناب آقاي دکتر محسن پور قائم مقام محترم وزير در امور مجلس

-  جناب آقاي مهندس عمادي معاونت محترم امور اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

- جناب آقاي دکتر حسينعلي شهرياري رئيس محترم کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي

- معاون محترم اجرايي معاونت درمان  (جناب آقاي دکتر محقق )

- جناب آقاي دکتر سيدسجاد رضوي مديرکل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان

- مديرکل محترم آزمايشگاه مرجع سلامت (جناب آقاي دکتر مهدوي )

- جناب آقاي دکتر معصومي رياست محترم مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي

-  جناب آقاي دکتر رواقي رئيس محترم دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني

- جناب آقاي دکتراوليايي منش مديرکل محترم دفتر ارزيابي فن آوري ، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت و دبير کارگروه کشوري تدوين شناسنامه و استاندارد خدمات سلامت 

- مشاور محترم وزير و دبير مجامع و شوراها و هيأت امناء ( جناب آقاي دکتر امين لو )جهت طرح شرح وظايف مورد اختيار هيأت امنايي در جلسات آتي هيأت امناي دانشگاهها  

جستجو
پلان بیمارستان (۷۵۹۲ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۷۹۸ بازدید)
هموويژيولانس (۳۳۸۱ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۹۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...