يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

اللهم صل علی محمد و آل محمد


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۸۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۲۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۸۱۹۱۵ مورد

فرآیندهای عمومی بیمارستان 1


فرآیند پرداخت ماهيانه کارانه پزشکان و کارکنان

hospital 010013.pdf

فرآیند پذیرش بیمار در اتاق عمل

hospital 010010.pdf

جهت دانلود فرایند تشکیل کمیته های بیمارستانی روی لینک زیر کلیک فرمائید

 

hospital 01007.pdf

جهت دانلود فرایند اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ در ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی روی لینک پائین کلیک فرمائید

 

hospital 01004.pdf

جهت دانلود فرایند ارائه خدمات تاسیساتی و تجهیزات پزشکی روی لینک پائین کلیک فرمائید

hospital 01001.pdf

 
فرایند جریان انتقال بیمار از زایشگاه به زنان در بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺴﺦ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي

 

hospital 010017.pdf

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﺴﺦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ

 

hospital 010014.pdf

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر در زاﯾﺸﮕﺎه 

 

hospital 010011.pdf

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 

 

hospital 01008.pdf

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

  

hospital 01005.pdf

 
 

اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ وﺑﯿﻤﺎران اورﺰاﻧﺴﻲ

 

hospital 01002.pdf

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﯿﻤﺎران

 

hospital 010025.pdf

 
 

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮدش ﮐﺎر در رادﯾﻮﻟﻮژي

 

hospital 010022.pdf

 
 

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺟﺴﺪ از ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  

 

hospital 010019.pdf

فرآیند تحویل نسخ دارویی بیماران اورژانس

 

hospital 010016.pdf

فرآیند پرداخت ماهيانه کارانه پزشکان و کارکنان

 

hospital 010013.pdf

فلوچارت جریان فرایند تحویل داروي بیمار سر پایی

x (2).pdf

فرایند صدور گواهی ولادت و شناسنامه در بیمارستان

 

x.pdf

نمودار جریان فرایند تشکیل کلاس هاي آموزشی و صدور گواهینامه جهت پرسنل بیمارستان

 

x2.pdf

نمودار جریان فرایند پایان کار پرسنل طرحی بیمارستان

 

x3.pdf

جستجو
پمفلت های آموزشی (۴۹۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...