گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۷۷ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

شرح وظیفه کارشناس امور پرستاری


1-حيطه آمار، برآورد و توزيع كادر پرستاري:
- برآورد نيروي مورد نياز بیمارستانها براساس استانداردهاي موجود ومقايسه با استانداردهاي مطلوب و ارائه راهكارجهت رسيدن به وضع مطلوب به منظور ارتقاء مراقبتهاي كمي وكيفي به مددجويان
- بررسي و شناخت وضعيت كمي وكيفي كادر پرستاري در دانشگاه و تهيه آمار و ارقام مورد نياز براساس مشخصات دموگرافيك افراد، وضعيت تختها و بخشها، نوع خدمت موردنياز در بخش و ارائه به مديران ارشد دانشگاه به منظور تصميم گيري مناسب جهت جذب و بكارگيري نيروي جديد
-كنترل و نظارت برتوزيع صحيح كادرپرستاري در بخشها براساس ضريب پرستار به بيمار جهت ارائه مراقبت مناسب وايمن به بيمار
- برآورد تعداد كادر پرستاري (پرستار، ماما، كاردان اتاق عمل و كاردان هوشبری) مورد نياز ازطريق لايحه خدمت پزشكان و پيراپزشكان و توزيع نيروها براساس الويتهاي تعيين شده
- همكاري در استخدام و بكارگيري كادر پرستاري، مصاحبه و توزيع نيروهاي جديدالاستخدام درواحدهاي تحت پوشش
- اعلام نظردرخصوص كادرپرستاري انتقالي، مامور و متقاضيان بازنشستگي
- همكاري با معاونت پشتيباني در خصوص تنظيم ضوابط و مقررات بكارگيري كادرپرستاري ازطريق واگذاري به بخش غيردولتي يا قرارداد موقت بادانشگاه
-رسيدگي به شكايات فني واداري كادرپرستاري به منظور ايجاد رضايتمندي درآنان و بالطبع ارتقاي رضايتمندي مددجويان
- بررسي مصوبات كميته هاي پرسنلي، ارزشيابي دروني،كنترل عفونت، سوانح و حوادث و ... وارائه
بازخورد مناسب به مسئولين كميته ها
- نظارت بر ارزشيابي و ارتقاي شغلي كادر پرستاري به منظور افزايش رضايتمندي پرسنل

2- حيطه كنترل كيفي، پايش وارزشيابي خدمات پرستاري:
- تدوين و بازنگري مستمر استاندارهاي مراقبتي (ساختار، فرايند و برايند) به مدجويان براساس مطالعات وپژوهش هاي كاربردي و باتوجه به شرايط فرهنگي،اجتماعي و... ملي ومنطقه اي
- پايش وارزشيابي مستمر خدمات كمي وكيفي پرستاري به مددجويان
- سنجش توانمنديهاي موردنياز در سه سطح دانش، نگرش و رفتار كادر پرستاري از طريق آزمونهاي مهارتي دردوره هاي مختلف كاري (بدو ورود- تغيير محل خدمت و...) جهت ارائه مراقبت مناسب به مددجو
- تدوين وارتقاي مستمر شاخصهاي كيفي خدمات مراقبتي به مددجويان
- شركت درتيم ارزشيابي بيمارستانها و تكميل چك ليستهاي مربوطه به منظورتعيين درجه خدمات ارائه شده به مددجو
- بهينه سازي و ساماندهي به خدمات و مديريت پرستاري اورژانس بيمارستانها به عنوان خط اول رسيدگي به مصدومين ومددجويان
- ارزيابي از كفايت ومناسب بودن تجهيزات موردنياز جهت ارائه خدمت مطلوب مراقبتي به مددجويان
- نظارت وكنترل بر استقرار مديريت بحران درگروه پرستاري به منظورحفظ آمادگي و پاسخ مناسب در زمان بحران

3 -حيطه آموزش، بهسازي و توانمندسازي كادر پرستاري:
- تعيين نيازهاي آموزشي به تفكيك بخش ورده سازماني كادر پرستاري به منظور ارائه مراقبت مطلوب به مددجويان
- برنامه ريزي واجراي آموزش هاي مورد نيازبه مديران، سوپروايزران آموزشي و باليني، سرپرستاران
وسايركادرپرستاري در راستاي ارتقاي كيفيت مراقبتهاي پرستاري به مددجويان
- نظارت بر عملكرد كميته آموزش پرستاري، پرونده هاي آموزشي كادر پرستاري
- برگزاري كارگاه، سمينار و همايشهاي پرستاري درراستاي ارتقاي دانش و آگاهي كادر پرستاري وكاربرد شيوه هاي نوين مراقبتي از مددجويان
- پيگيري فرصت هاي مناسب آموزشي در داخل و خارج كشور ارائه راه حل مناسب دراين زمينه
- ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي و استخراج شاخص هاي ارتقاء كيفيت
4 -حيطه تحقيق، توسعه و برنامه ريزي در پرستاري:
- نياز سنجي پژوهشي و تعيين الويت هاي تحقيقات پرستاري در بيمارستانها و واحدهاي تحت پوشش دانشگاه جهت ارائه مراقبت مبني بر شواهد
- اجرا طرحهاي پژوهشي بر اساس نيازهاي جامعه و ارائه نتايج به ساير گروه ها جهت ارتقاء كيفيت خدمات و نيل به توسعه پايدار
- راه اندازي مراكز تحقيقات Care دردانشگاه  
5 -حيطه ارتباطات وآموزش سلامت وامورفرهنگي:
- برنامه ريزي درخصوص استقرار و رعايت موازين شرعي و اخلاق پرستاري در مراقبت ازبيماران درراستاي رعايت منشورحقوق بيمار و حفظ حريم بيمار
-پايش و ارزشيابي مستمر رعايت موازين شرعي و حفظ حريم مددجو در واحدهاي تحت پوشش
- نمايان ساختن جايگاه فرهنگي و حرفه اي پرستاري و مامائي اسلامي به جامعه و سايركشورها از طريق رسانه ها، انتشارات و........
- همكاري و ت بادل تجارب و كسب اطلاعات از سازمانهاي معتبر بين المللي به منظور ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري
-تشكيل تيم هاي آموزش سلامت به مددجو و خانواده هاي آنان به منظور ارتقاي دانش و آگاهي مددجو و خانواده وي درخصوص بيماري، تشخيص، درمان، عوارض و نحوه مراقبت از خود در طول زمان بستري و زمان ترخيص
- تهيه و ارسال نرم افزار آموزشي، پمفلت، كتابچه و جزوات آموزشي درراستاي آموزش سلامت به مددجو و همراهان وي
- آموزش سلامت به جمعيت تحت پوشش و جامعه نظير آموزش عمومي احياء وكمكهاي اوليه به گروههاي تعيين شده ازسوي وزارت متبوع .
-پيگيري و برگزاري مراسم مختلف نظير هفته سلامت، روز پرستار و....
- هماهنگ نمودن فعالي تهاي پرستاري با ساير واحدهاي درون بخشي، ملي، منطقه اي و بين المللي به منظوردستيابي به اطلاعات جديد وفن آوري روزجهت ارائه مراقبت مطلوب به مددجويان

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۳۵۰ بازدید)
دوره بازآموزی (۳۷۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...