گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۵۴ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

شرح وظايف سرپرستار


شرح وظايف سرپرستار:
سرپرستار مركز آموزشي بهداشتي، درماني و توانبخشي پرستاري است كه اداره كاركنان پرستاري، تجهيزات و ارائه
خدمات پرستاري يك واحد را بر عهده دارد.
وظايف سرپرستار مركز (بهداشتي، درماني و توانبخشي) براساس اصول مديريت و با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير است:
الف- جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي:
1- بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت
2- تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي سازمان
3- برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي
4- تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف
5- تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار)
6- برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار
7- برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به مقررات اداري، استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
8- برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي
9- برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران، خانواده و … ) مراقبت از خود و توانبخشي و …)
10- پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن
11- برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري
12- برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت
ب: سازماندهي:
13- تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه (كاركنان، مددجويان /  بيماران و …)
14- توجه به نيازهاي كاركنان و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي
15- برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها
16- انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس
17- ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها
18- شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان، مددجويان / بيماران جهت بهبود وضعيت
19- همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم
20- ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط (شامل:  درخواست ها، وقايع غير مترقبه حوادث، كمبودها و نقايص، نيازها و …)
21- مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت، باز آموزي و … كاركنان
22- مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه
23- مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري
24- برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران
ج- هدايت و رهبري: كنترل هدايت و ارزشيابي
25- كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي
26- تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي
27- ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايت مندي مددجويان،
بيماران، همكاران با ابزار مناسب (مشاهده، چك ليست و … )
28- نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين
شرع مقدس
29- ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، مددجويان، خانواده و دانشجويان
30- كنترل و پي گيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آن
31- مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستان بنا به صلاحديد سرپرست مربوطه
32- نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري
33- نظارت مستمر بر اقدمات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها
34- همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي
35- نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۵۱۲۴ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۵۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...