گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۰۱۵ مورد

مدیر امور مالی


* برنامه ريزي وسازماندهي عمليات درشناسنامه استراتژي واهداف تعيين شده وايفاء نقش موثردرتحقق بيمارستان

* نظارت عام برانجام کليه امور مالي بيمارستان بارعايت آيين نامه مالي وعملياتي

* تنظيم ونگهداري حسابها وگزارشات به روش حسابداري تعهدي

* بکارگيري نظام هاي پپيشرفته مديريت مالي به منظور اشتفاده بهينه از منابع

* مشارکت درتصميم گيري تامين منابع مالي واستفاده بهينه ازمنابع موجود وهمچنين نظارت بروضعيت نقدينگي

* نظارت بر حسن اجراي امور محوله واحد هاي تابعه مالي-اموال-انبارها-ترخيص-کسورات-صندوق –تعرفه-مددکاري- اعتبارات-درآمد-ونتبرداري

* تعيين وتفسير خط مشي مالي بيمارستان واعلام آن به واحد هاي تابعه

* همکاري با حسابرسان ديوان محاسبات وحسابرسان منتخب هيئت امناء

* اعمال نظارت مالي برثبت.نگهداري وکنترل موجودي کالا ودارايي هاي ثابت

 

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...