سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -

حسابداری و ترخیص


نام ونام خانوادگی: حسین غلامی

سمت: مسئول حسابداری و ترخیص

تلفن بخش داخلی:31525132

شرح وظایف:

1-طراحي ، توسعه ، استقرار و بروز آوري سيستم حسابداري ومالي مورد نياز بيمارستان به منظور انجام فعاليتهاي مختلف حسابداري

2-طراحي شيوه كد گذاري جهت حسابهاي مختلف مطابق با شرايط و نيازهاي بيمارستان به نحوي كه امكان تهيه انواع گزارش ها ايجاد گردد .

3-تهيه، تدوين و بروز آوري مستمر كليه آيين نامه ها ، دستورالعمل ها و قوانين و مقررات مالي و حسابداري

4-تهيه ، تنظيم و صدور كليه اسناد حسابداري مورد نياز

5-تهيه ليست هاي بيمه وماليات و ارسال آن به سازمان هاي مربوطه در موعد قانوني

6-ورود اطلاعات اسناد مالي صادر شده به نرم افزار حسابداري

7-تهيه نسخه هاي پشتيبان ( Back Up) از اطلاعات نرم افزار حسابداري در دوره هاي زماني مناسب

8-انجام تمهيدات لازم به منظور طبقه بندي ، بايگاني و حفظ و حراست از اسناد مالي و دفاتر قانوني

9-كنترل و نظارت دوره اي حساب تنخواه داران

- انجام كليه فعاليت هاي حسابداري مرتبط با فرايند ورود كالابه انبار /انبارهاي بيمارستان و خروج كالا از انبار/انبارهاي بيمارستان

10-همكاري و هماهنگي با ساير واحدهاي مديريت منابع مالي و حسابداري

11-بستن حساب ها در پايان سال مالي و تهيه صورت هاي مالي ساليانه نظير تراز نامه و صورت سود و زيان و ارائه به هيات امنا و مديريت ارشد بيمارستان

12-انجام كليه اقدامات لازم جهت برنامه ريزي نيروي انساني ، ايجاد هماهنگي و سازماندهي مناسب نيروي انساني براي انجام فعاليت هاي صندوق داري در بيمارستان

13-كنترل و نظارت دقيق ومؤثر بر فعاليت هاي متصديان صندوق در بيمارستان

14-انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با خزانه داري بيمارستان

15-ثبت حساب هاي مالي در دفاتر قانوني در فواصل قانوني منطبق با گزارش خلاصه اخذ شده از سيستم مالي

16-تعيين بهاي تمام شده هر يك از انواع خدمات بيمارستان

- صفر كردن مانده حساب كليه تنخواه ها در پايان سال مالي

- بررسي كردن مانده حساب كليه تنخواه ها در پايان سال مالي

- طراحي ، توسعه ، ايجاد و به روز آوري پايگاه هاي داده و بانكهاي اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پايه و تفصيلي مورد نياز

- انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

 


جستجو
پرستار (۱۱۱ بازدید)
چ (۱۰۳ بازدید)
17 (۹۸ بازدید)
14 (۹۵ بازدید)
راه اندازی (۷۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...