کارگزینی


نام ونام خانوادگی:بهرام رضایی

سمت:مسئول کارگزینی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

تلفن محل کار:31525012

شرح وظایف:

-   نظارت بر تهیه و تنظیم نامه ها، مکاتبات داخلی و خارجی و پاراف آنها 

-   نظارت بر صدور احکام حقوق و مزایا ،بازنشستگی و ... 

-   نظارت بر مرخصی ها و حضور و غیاب کارکنان 

-   صدورکليه احکام پرسنل غيرعلمی ( رسمی ، پيمانی وقراردادی و طرح لایحه وشرکتی...  )

-   نظارت بر تکمیل فرم های ارزشیابی کارکنان 

-   انجام امور مربوط به تمديد قرارداد کارکنان پيمانی

-   انجام امور ارزشيابی کارکنان 

-   تهيه وتنظيم پيش نويس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان 

-   تعيين مدت خدمت کارمندان برای برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه 

-   تهيه وتنظيم پيش نويس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان

-  انجام ديگرکارهای مربوطه برابردستور مقام مافوق

 جستجو
چ (۴۷۵ بازدید)
پرستار (۴۲۰ بازدید)
14 (۳۴۷ بازدید)
17 (۳۴۳ بازدید)
13 (۳۳۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...