شرح وظایف مدیریت و اعضای هیات علمی مرکز


 

عضو هیات علمی

سمت

شرح وظایف

محبوبه طباطبایی چهر

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن
 • سازماندهی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی
 • هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه
 • سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری
 • هدایت و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمون ها
 • هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه
 • سازماندهی و نظارت بر فرآیندهای شناسایی، جذب و بهره‌وری استعدادهای درخشان
 • هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 • هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکرونیکی دانشگاه
 • هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آیین نامه مربوطه
 • همکاری و تعامل با دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش در جهت اجرایی نمودن سیاست های آن

دکتر حامد مرتضوی

معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 • شرکت در جلسات مرکز مطالعات و توسعه و همچنین جلسات دانشگاهی و خارج دانشگاه با نظر مدیریت مرکز
 • انجام امور محوله از سوی مدیر مرکز  و ارائه گزارش ماهیانه
 • مدیریت مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان امام حسن (ع) و دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی
 • تلاش در جهت استفاده بهینه از امکانات مرکز مهارت های بالینی، حفظ و نگهداری، ارتقا و تعامل با حوزه های مختلف دانشگاه در برنامه‌ریزی جهت استفاده از این مراکز
 • تلاش در جهت همکاری با معاونت آموزشی بیمارستان امام حسن (ع) به صورتی که وجود بخشی از مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه در بالین موجب تعالی آموزشی این بیمارستان در جهت سیاست‌های اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی باشد
 • نظارت بر حضور و کار کارمندان شاغل در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه و انجام امور اداری مربوطه
 


جستجو
پیام تسلیت (۱۰۹۰ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۰۷۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...