اهداف


  • ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه‌ها و دانشکدههاي علوم پزشکی مطابق استانداردهاي ملی و بین المللی
  • ارتقاي کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهاي ملی و بین المللی
  • تضمین و ارتقاي کیفیت برنامهها و فرآیندهاي آموزش عالی علوم پزشکی
  • نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت


جستجو
اعزام تیم المپیاد (۱۱۲۹ بازدید)
پیام تسلیت (۱۱۲۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...