معرفی


اعتباربخشی به معنای فرآینـد کنتـرل و ارزشـیابی پیشـبرد برنامه یک مؤسسه یا اثربخشی پیشرفت بـر اسـاس معیارهـای از قبل تعیین شده و استاندارد می‌باشد. رشد سریع تکنولـوژی، تغییـرات اقتصـادی و نیـز تغییـر در ساختارهای شغلی, لزوماً تغییر و تحول در برنامه‌های آموزشـی و نظام تعلیم و تربیت را طلب می‌نماید. رسالت دانشگاه‌های علـوم پزشکی کشور، در ارتباط تنگاتنگ و نزدیـک بـا مأموریـت نظـام بهداشتی و درمانی (از نظر اصول کلی و اساسی) در سـطح ملـی است و ارزیابی شاخص‌ها به عنوان یـک عامـل عمـده در تحقـق رسالت و اهداف دانشگاه مطرح می‌باشد.جستجو
پیام تسلیت (۱۱۷۰ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۱۶۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...