معرفی


با توجه به احساس نياز در زمينه مشخص كردن جايگاه، شرح وظايف و چارت دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان ها و ارتباط آن ها با EDC دانشگاه، طرح تبيين جايگاه دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان هاي تابعه در مركز مطالعات و توسعه به اجرا در آمد. اين فعاليت ها  از سال 1392 آغاز گرديد و هدف كلي آن  به روزآوري و اجرايي كردن جايگاه دفاتر توسعه آموزش در دانشكده‌ها و بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه مي‌باشد. جهت رسيدن به اين هدف، این مرکز در راستاي نقشه علمي دانشگاه و چشم‌انداز نظام علم؛ فناوري و نوآوري دانشگاه و با مد نظر قرار دادن آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه هاي علوم پزشكي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عمل مي‌نمايد.جستجو
اعزام تیم المپیاد (۱۱۲۷ بازدید)
پیام تسلیت (۱۱۲۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...