کارپرداز


مسئول واحد کارپردازی

محمد مرسل

شماره تلفن:31525050

گزیده ای از وظایف پست فوق الذکر بر اساس وظایف واجد سازمانی به شرح ذیل می باشد : 

۱. کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقام مافوق و اجرای آن ها در چارچوب قوانین و مقررات جاری.

۲. دریافت درخواست های خرید که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد و تهیه اجناس مورد تقاضا.

۳. استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مسئولین مافوق.

۴. تهیه پیش نویس آگهی های مناقصه یا قرارداد های خرید و انجام مکاتبات لازم در این مورد .

۵. بررسی و رسیدگی به اسناد خرید از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه و امضاء آنها .

۶. مطالعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در مورد خرید اجناس یا خدمات برای واحد مربوطه.

۷. صدور اسناد هزینه های روزانه و ارائه آن ها به مسئولین ذیربط جهت تایید و اقدامات لازم .

۸. صدور اسناد قرارداد های شرکت های خدماتی ،تأسیساتی و ... در چهارچوب قوانین و مقررات جاری.

۹. تقسیم کار بین کارپردازان تحت سرپرستی و نظارت بر عملکرد آنها مطابق مقررات.

۱۰. شرکت در جلسات اداری و ارائه نظرات مفید جهت انجام بهینه امور کارپردازی.

۱۱. همکاری و نظارت در تهیه ملزومات لازم جهت برگزاری سیمنار ها ، کارگاههای آموزشی و سایر مراسم مشابه مطابق دستور مافوق.

۱۲. رفع اشکال اسناد برگشتی از اداره رسیدگی به حساب ها و عودت آنها به مراجع مربوطه .

۱۳. شرکت در کمیسیونهای مناقصه و انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه طبق اختیارات قانونی و مطابق دستور مافوق .

۱۴. انجام مکاتبات لازم در مورد اداره تدارکات ، نقیله و طرح های عمرانی و امور محوله و ارائه گزارش لازم به مافوق.

۱۵. نظارت بر پرداخت و واریز فیش های نقدی به بانک های مربوطه با اخذ رسید بایگانی در پرونده مربوطه.

۱۶. اعزام به مأموریت های اداری داخل یا خارج از واحد جهت انجام امور محوله و ارائه گزارش لازم به مافوق.

۱۷. تأیید و امضاء کلیه اسناد و قبوض و مدارک پیوستی مطابق قوانین و مقررات جاری.

۱۸. پیگیری تعمیرات خودروهای دولتی مورد استفاده در واحد و پرداخت هزینه تعمیر آنها مطابق مقررات .

۱۹. شرکت فعال در دوره های کار آموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله .

۲۰. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقرراتجستجو
چ (۴۸۲ بازدید)
پرستار (۴۲۸ بازدید)
14 (۳۵۱ بازدید)
17 (۳۴۵ بازدید)
13 (۳۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...