انبار


مسئول انبار: رضا عظیمیان

شماره تلفن: 31525043

شرح وظایف مسئول انبار و انباردار

1 .تحویل گرفتن اجناس خریداري شده و مورد نیاز سازمان و رسیدگی طبق اسناد و مدارك خرید

2 .صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا

3 .صدرو حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا

4 .صدور حواله مرجوعی ، برگشت از خرید و سایر فرمهاي مشابه

5 .مراقبت و نگهداري کالاها از سرقت ، صدمه ، حادثه و غیره

6 .صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم

7 .ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و کارتهاي انبار

8 .طبقه بندي ، تنظیم و کدگذاري کالا واجناس

9 .ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط

10 .بایگانی اسناد و مدارك مربوط به انبار و تهیه کارت براي هر یک از اقلام انبار

11 .به طور کلی انباردار باید با اصول و روشهاي نوین انبارداري آشنا شده تا همیشه یک سیستم انبارداري کارا و به هنگام داشته باشد.

12 .شماره گذاري اموال پلاك وتحویل آنها به پرسنل

13 .نگهداري لیست برداري و آمار گیري اموال موجود در واحد زیرمجموعهجستجو
چ (۶۰۷ بازدید)
پرستار (۵۳۵ بازدید)
14 (۴۴۴ بازدید)
17 (۴۳۸ بازدید)
13 (۴۲۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...