امین اموال


امین اموال 

سرکار خانم محمدی

شماره تلفن :31525025

شرح وظایف امین اموال

·         کنترل قبض انبار و حواله های صادره بصورت سریال و مطابقت با مشخصات اموال مربوطه

·         رسیدگی به وضعیت  انبارهای اسقاط و مازاد مربوط به اموال تحت ابواب جمعی

·         شناسایی اموال فرسوده و غیرقابل استفاده و خارج نمودن آنها از فهرست اموال واحد

·         رسیدگی به وضعیت صورتحسابها و بررسی و تطبیق آنها با آیین نامه های اموال

·         نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیرمنقول و حق الااشتراک و ثبت در دفاتر قانونی

·         تهیه ریز اموال مورد مزایده و اخذ مجوز از مسئولین ذی ربط جهت برگزاری مورد مزایده

·         دریافت اموال جدید و توزیع آن بین واحدها و ثبت و نگهداری حساب آنها

·         بایگانی اسناد و مدارک مربوط به قبوض و حواله های انبار و اسناد انتقال و تطبیق با صورتحسابهای مربوطه

·         تنظیم و ارسال سیاهه های اموالی به مدیریت امور مالی جهت اقدام لازم

·         الصاق برچسب مناسب بر روی اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرمهای اموال واحدها

·         کنترل اموال موجود به شیوه نوین و نگهداری حساب آنها با مشخصات کامل

·         جمع آوری اموال مازاد و اسقاط در انبار مربوطه

·         صدور پروانه خروج و تهیه اسناد انتقالی برای اموال تحت ابواب جمعی

·         صدور مفاسا حساب اموالی برای کادر شاغل در دانشکده

·         انجام محاسبات آماری به منظور تعیین موجودی و تشخیص ضرورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها

·         انجام نظارت لازم در جابجایی کالاها و اموال غیرمصرفی در واحد ذی ربط

·         شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله

انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.جستجو
چ (۴۷۴ بازدید)
پرستار (۴۱۷ بازدید)
14 (۳۴۶ بازدید)
17 (۳۴۲ بازدید)
13 (۳۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...