حوزه ریاست ↓


ریاست بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان

دکتر سید رضا سید حسینی

متخصص داخلی

 

شرح وظایف رئیس بیمارستان

1. کسب خط مشئ و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه.

2. نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد.

3. نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان.

4. سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها.

5. سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان.

6. شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحد های پاراکلینیکی بیمارستان.

7. ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی, انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف.

8. مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد.

9. بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی.

10. نظارت بر امور مالی, تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده.

11. نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات  بیمارستان.

12. اقدام لازم در مورد استخدام, اخراج, تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه.

13. نظارت بر حسن اجرای خدمات مدرسه پرستاری و هیا بهیاری وابسته و انجام آموزش حین خدمت کارکنان.

14. اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی.

15. نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه.

16. تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی, بهداشتی, اداری, مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول.

17. نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات.

18. انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

19. تهیه گزارش از فعالیت ها, مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه.جستجو
چ (۸۲۹ بازدید)
پرستار (۷۴۱ بازدید)
14 (۶۱۰ بازدید)
17 (۵۸۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...