گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

پمفلت های آموزش به بیمار


 

ضربه به سر

 

آپاندیسیت

 

تومور مغزی

 

 

کوله سیستکتومی

 

 

انواع خونریزی مغزی

 

چست تیوپ گذاری

 

فتق دیسک بین بین مهره ای گردن.pdf

 

هرنی

 

بیرون زدگی دیسک کمر

 

همورئید

 

سندرم تونل کارپال

 

 

ترومای قفسه سینه

 

 

تعویض مفصل ران

 

 

ترومای شکم

 

 

تعویض مفصل زانو

IVP رادیوگرافی

 

سنگ های کلیوی

 

فیستولوگرافی

 

سیستوسل-رکتوسل

 

رادیوگرافی از روده بزرگ

 

 

شکستگی ها

 

RUG اورتروگرافی رتروگراد

 

پیشگیری از زخم فشاری

 

 

پیلوگرافی رتروگراد

 

محل های در معرض خطر زخم فشاری

 

رادیوگرافی باریم

 

دیاپرراش حساسیت پوست ناحیه پوشک

 

سیستوگرافی رتروگراد

 

آموزش پس از ترخیص بیماران سوختگی

 

سیستوگرافی رتروگراد

 

فیزیوتراپی در بیماران سوختگی

 

رادیوگرافی ترانزیت

 

راه بردن بیماران سوختگی

 

کلانژیوگرافی پس از عمل جراحی

 

 

رژیم غذایی بیماران با چربی بالا در بیماران سوختگی

 

 

هیستروسالپنگوگرافی

 

 

لباس ضد اسکاردر بیماران سوختگی

 

 

آموزش به بیماران شیمی درمانی

 

 

سندرم کمپارتمان در بیماران سوختگی

 

سرطان خون

 

آتل گیری در بیماران سوختگی

 

 

سرطان پستان

 

پیوند پوست (گرافت) در بیماران سوختگی

 

سرطان مری

 

 

رژیم غذایی در بیماران سوختگی

 

سرطان معده

 

 

رژیم غذایی اطفال در بیماران سوختگی

 

 

کولورکتال.pdf

 

 

 

رژیم غذایی بیماران دیابتی در بیماران سوختگی

 

 

آنژیوگرافی (از طریق شریان رادیال)

کولونسکوپی

 

آنژیوگرافی (از طریق شریان فمورال)

 

 

آندسکوپی

 

 

ناخنک

 

 

کولپوسکوپی

 

 

داکریوسیستیت(عفونت مجرای اشکی )DCR

 

 

نارسایی حاد ومزمن کلیه

 

 

شکستگی بینی

 

رژیم غذایی در بیماران دیالیزی

 

آدنوتانسیلکتومی

 

 

مراقبت از فیستول

 

 

کاتاراکت

 

مراقبت از گرافت شریانی –وریدی

 

ورزش در بیماران دیالیزی

 

مراقبت از کاتتر ورید مرکزی

 

عوارض حین همودیالیز

 

 

لوپوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۵۱۲۴ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...