×
  • جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

استخدامی پیمانی

11978

اطلاعیه 6

تذکرات مهم در خصوص برگه آزمایشات:

پذیرفته شدگان لازم است در برگه آزمایشات پس از الصاق عکس بصورت فیزیکی نسبت به ممهور نمودن آن توسط دبیرخانه ستاد دانشگاه اقدام نمایند.

پذیرفته شدگان لازم است طبق جدول آزمایشات در خصوص تائید هر بند به پزشک متخصص مربوطه مراجعه نمایند.

 مطالب مرتبط :


اطلاعیه 5
418
اطلاعیه شماره 4
679
اطلاعیه شماره 3
1475
اطلاعیه شماره 2
1121
اطلاعیه شماره 1
956

از مجموع 140 رأی

فاقد نظر