يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


شرح وظایف


فعالیتهای حوزه دانشجویی وفرهنگی نقش مهمی در ایجاد آرامش روحی وروانی وافزایش سطح علمی دانشجویان دارد که با عملکرد صحیح می توان به اهداف آموزش عالی دست یافت .وتلاش می نماید باایجاد امکانات مناسب در ارتقاء سطح کمی وکیفی امکانات رفاهی ،فرهنگی ،ورزشی ومعیشتی دانشجویان  موثر  باشد .

شرح وظايف و اختيارات مديريت دانشجويي و فرهنگي :

1- اداره کليه امور دانشجويي و فرهنگي مجتمع
2- مطالعه و اتخاذ تصميم درباره ي مسايل و مشکلات دانشجويي.
3- نظارت بر اجراي قوانين، مقررات و آيين نامه هاي دانشجويي.
4- تدوين و پيشنهاد اصول کلي مشاوره ي دانشجويي.
5-نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آن ها.
6- برنامه ريزي و نظارت بر اجراي امور فوق برنامه و فرهنگي .
7- نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي مجتمع
8- برنامه ريزي براي گسترش و تعميق ارزش هاي اسلامي و انقلابي در همه ي سطوح دانشگاهي.
9- نظارت بر تشکيل کانون ها و تشکل هاي دانشجويي و هدايت آن ها برابر قوانين و مقررات مربوط .
10- نظارت بر برنامه هاي ورزشي و تربيت بدني دانشگاه.
11- توسعه و تعميم رشته هاي مختلف ورزشي در دانشگاه و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه.
12- نظارت بر تهيه و ارائه ي تسهيلات رفاهي و خدماتي به دانشجويان متقاضي واجد شرايط.
13- نظارت بر انجام امور مربوط به مشاوره و راهنمايي دانشجويان در زمينه هاي تحصيلي، شغلي، شخصي و... .
14- شرکت در جلسات و کميسيون هاي مربوط که برابر مقررات و ضوابط به عهده ي مديريت دانشجويي و فرهنگي است.
15-انجام كليه اموري كه در آيين نامه هاي مصوب دانشگاه به مديريت دانشجويي و فرهنگي محول شده است.
16- تشکيل جلسات کميسيون ها و کميته هايي که به نحوي برابر ضوابط مربوط به عهده مديريت دانشجويي و فرهنگي است از قبيل کميسيون موارد خاص، کميته هاي انضباطي و تجديدنظر و....
17- تهيه گزارش هاي لازم از انجام فعاليتها و ارزيابي آن ها و ارائه به مراجع ذيربط.
18- انجام امور مربوط به تسويه حساب دانشجويان با مديريت دانشجويي و فرهنگي .
19- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به رفاه دانشجويان.
20- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به تغذيه.
21- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به اداره خوابگاه هاي دانشجويي.
22- ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي واحدهاي تابعه و نظارت بر فعاليت آنان.
23- برنامه ريزي جهت اسکان دانشجويان متقاضي در خوابگاه هاي دانشجويي و خودگردان برابر مقررات مربوط.
24- نظارت بر حسن اجراي مقررات انضباطي .
25- نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي مرتبط با وظايف مديريت دانشجويي و فرهنگي .
26- اظهار نظر در مورد آيين نامه ها و مقررات مربوط به امور دانشجويي و ارائه ي نظرات اصلاحي به مراجع ذيربط.
27-نظارت بر اجراي امور مربوط به كار دانشجويي در دانشگاه .

 

 جستجو
آدرس سایت جدید (۱۲۸۹۲ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۲۹۰ بازدید)
پرستاری (۳۳۰۸ بازدید)
تشویقی مقالات (۳۰۶۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...