معرفی و اهداف واحد آموزش الکترونیک


با توجه به حرکت رو به رشد آموزش به سمت تکنولوژي هاي نوين و توجه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي به بحث تکنولوژي آموزشي و آموزش مجازي و به منظور گسترش و ارتقاي علمي ،بهبود آموزش دانشگاهي و توسعه ي کمي وکيفي رسانه هاي آموزشي توليد شده در سطح دانشگاه واحد تکنولوژي آموزشي از واحدهاي زير مجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي با بهره گيري از توانمندي هاي اساتيد و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي کميته رسانه هاي آموزشي را تشکيل داد .

هدف کلي :

1.ارتقاء سطح کاربرد تکنولوژي آموزشي در دانشگاه 

2. سياست گذاري ،هدايت ،حمايت ،نظارت ، ارزشيابي از رسانه هاي آموزشي توليد شده در سطح دانشگاه.

اهداف جزئي :

1.توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در زمينه رسانه آموزشي و روش هاي آموزشي نوين

2.فراهم ساختن خدمات حمايتي مالي و معنوي از توليد کنندگان رسانه ها ي آموزشي در سطح دانشگاه

3. ارتقاءکمي و کيفي توليدات دانشگاه در حوزه ي رسانه هاي آموزشي

4. تامين منابع علمي مرتبط با تکنولوژي آموزشي و کاربرد آن در آموزش پزشکي

5.ارتقاء سطح آگاهي اعضاء هيئت علمي و کارکنان 6. هدفمند نمودن توليد رسانه هاي آموزشي

7. پيشنهاد و طراحي دوره هاي تحصيلات تکميلي مرتبط با تکنولوژي آموزشي

8.نظارت بر تجهيز دانشکده ها و بيمارستانهاي آموزشي به وسايل نوين کمک آموزشي .

وظايف و اختيارات:

بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه تکنولوژي آموزشي    

نياز سنجي از معاونتها و دانشکده ها جهت توليد رسانه هاي آموزشي 

تهيه ي راهنماهايي جهت توليد انواع رسانه هاي آموزشي 

جذب مشارکت اعضاء هيت علمي ، کارکنان ، مديران و دانشجويان علاقه مند. 

برگزاري کلاسها و کارگاهها در جهت حمايت از توليد کنندگان و علاقه مندان 

پيشنهاد وسايل کمک آموزشي مورد نياز طبق نظر سنجي . 

اهداي مجوز به رسانه هاي توليد شده در دانشگاه جهت تکثير،حداکثردر سطح استاني 

اقدام براي توليد کشوري رسانه هاي مطلوب از طريق وزارتخانه. 

جذب حمايتهاي مالي جهت تجهيز واحد تکنولوژ ي اموزش و توليد کنندگان

ارائه بازخورد به دانشگاه و توليد کنندگان 

طراحي فرايندهاي مرتبط با کار کميته 

  ارزيابي رسانه هاي آموزشي توليد شده در سطح معاونت آموزشي رسانه هاي مورد ارزيابي : پوستر آموزشي ، عکس آموزشي ، اسلايد  ، فيلم آموزشي ، چند رسانه اي (نرم افزارهاي آموزشي) ، کتابچه ، پمفلت آموزشي، وبلاگ و وب سايت آموزشي  

 عملکرد واحد:

-  اعلام شروع بکار واحد به معاونت ها و ساير واحدهاي مربوطه

-   تهيه " ارسال رسانه آموزشي جهت بررسي و تأييد علمي" به معاونت ها، بيمارستانها و مراکز بهداشت

-   بررسي رسانه هاي آموزشي ارسالي از واحدها - تهيه اساسنامه کميته

- تهيه پرسشنامه ارزيابي براي رسانه هاي کتابچه، فيلم آموزشي وپمفلت آموزشي - تهيه آرشيو رسانه هاي آموزشي

- بررسي تعداد زيادي از رسانه هاي رسيده به مرکز

- توليد اولين راهنماي توليد رسانه هاي آموزشي با عنوان پمفلتي براي پمفلت و تکثير آن در سطح استانجستجو
پیام تسلیت (۱۰۹۰ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۰۷۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...