شرح اهداف و وظایف واحد


   اهداف و فعاليتهای واحد:

کمک به بهبود و بازنگري برنامه هاي آموزشي و درسی موجود

کمک به انطباق برنامه هاي درسي با نياز جامعه

کمک به انطباق برنامه هاي درسي با وظايف (task) آينده دانشجويان

همکاری با دانشکده ها در تعيين core curriculum در برنامه درسي دانشگاه

همکاری با دانشکده ها در تعيين core competency در برنامه ريزي درسي دانشگاه

هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي مدرسين

استفاده بهينه از زمان و امكانات جهت آموزش كيفي

نظارت و پيگيري اجرايي برنامه هاي آموزشي مدرسين

تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف ( طرح دوره " course plan " و طرح درس Lesson Plan اساتيد دركليه دروس عملي، نظري و باليني و در تمام گروه هاي آموزشي)

تدوين راهنماي تدوین طرح دوره و درس

نظارت بر اجراى برنامه‌هاى آموزشى و ارزشيابى آنها

ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در آنها

مشاركت و پيگيري اجراي برنامه ها توسط مديران گروه ها

هدایت برنامه های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه های نوین

تغییردر نحوه طراحی برنامه ها (از وضعیت تک رشته ای به سمت چند رشته ای یا Integration)

استفاده از توانایی دانشکده ها و همکاری گروه های آموزشی و صاحبان رشته های آموزشی در خصوص بازنگری برنامه های تجربه شده و تغییرات مورد نیاز

کمک به بررسی برنامه ها در سطح میانی (غیر متمرکز) و بررسی نتایج

هدایت برنامه ها در سطوح استراتژیکی ، تاکتیکی و عملیاتی

کمک به انجام و اجرای فرایندهای نیازسنجی آموزشی

تحقیق و مطالعه نتایج برنامه های ارائه شده

 جستجو
پیام تسلیت (۱۰۹۰ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۰۷۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...