معرفی جشنواره


معرفي

جشنواره آموزشي شهيد مطهري به منظور قدرداني از فرآيندهاي آموزشي و تجليل و ارتقاء و توسعه رويه هاي آموزشي جاري در دانشگاهها با تدوين استانداردهای مربوط به هر يك از فرآيندهاي آموزشي و تعيين معيارهاي سنجش و اعتبار بخشي فرآيندها و نيز توسعه فرآيندها و ابداع و ارائه فرآيندهاي جديد آموزشي برگزار مي گردد. دبيرخانه اين جشنواره واقع در مركز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اهداف ذيل فعاليت خود را آغاز نموده است.

الف) شناسائي فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي

ب) ارتقاء فرآيندهاي جاري آموزشي در دانشگاهها

ج) ابداع، اصلاح فرآيندها، تجهيزات و دستگاهها و لوازم كمك آموزشي

د) توجه به فرآيندهاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور به منظور قدرداني از آنها

هـ) شناسائي و طراحي فرآيندهاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه، دانشكده يا موسسه آموزش عالي
و) ايجاد فضاي مناسب علمي جهت حضور مناسب اساتيد در عرصه توليد علم و دانش مورد استناد جهاني در كتب يا نشريات
ز) ايجاد فضاي رقابت سالم در عرصه توليد علم در سطح كشور

ح) ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاهها و موسسات‌ آموزشي و كمك آموزشي

ط) ايجاد بازار براي فرآيندهاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علم

ي) ايجاد بازار براي ارائه و تبادل خدمات آموزشي

 

اين جشنواره در دو سطح دانشگاهي و كشوري برگزار می شود.

در سطح دانشگاهي هر يك از اعضاء هيئت علمي يا همكاران ايشان حداكثر دو فرآيند آموزشي را به گروه معرفي مي نمايند تا پس از تأیيد گروه وارد ميدان رقابت گردد. در اين مرحله فرآيندهاي اخذ شده با فرآيند استاندارد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقايسه مي گردد و به هر يك از فرآيندها نمره اي اختصاص مي يابد. در پايان بر اساس نمرات اخذ شده هر يك از فرآيندها ترتيب شده و به ترتيب بيشترين نمره اخذ شده رتبه اول فرآيند مربوطه را اخذ مي نمايد. (فرآيند مطلوب دانشگاهي)

از فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي در سطح دانشگاه تقدير به عمل آمده براي آنها جوايز و ارزش هاي علمي و ... منظور مي گردد.

فرآيندهاي منتخب دانشگاهي وارد ميدان رقابت كشوري شده و پس از اخذ نمرات در هيئت داوري كشوري و رتبه بندي به فرآيندهاي اول تا سوم جوايز، ارزش هاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي و ... تعلق خواهد گرفت.

در سنوات آتي اين جشنواره ظرفيت تبديل شدن به يك جشنواره آموزشي منطقه اي و بين المللي را خواهد داشت.جستجو
پیام تسلیت (۱۰۹۰ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۰۷۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...