يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مجمع خیرین سلامت


نيازمندي هاي عمراني و تجهيزاتي حوزه بهداشت


بسمه تعالي

مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی

ليست نيازمندي هاي عمراني و تجهيزاتي حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی به منظور کمک  مجمع خيرين سلامت

پاييز 91

رديف

عنوان پروژه

متراژ (مترمربع)

محل بهره برداري

اعتبار مورد نياز(ميليون ريال)

توضيحات

1

ساخت مرکز بهداشتي و درماني کلاته ابريشم

525

بجنورد-روستاي کلاته ابريشم

4000

منطقه محروم و مرزي ميباشد-عدم جذب پزشک به علت نداشتن ساختمان مناسب

2

ساخت مرکز بهداشتي و درماني بيارکرد

525

مانه و سملقان- روستاي بيارکرد

4000

منطقه محروم و روستايي

3

ساخت مرکز بهداشتي و درماني دراقانلو

525

بجنورد-روستاي دراقانلو

4000

استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

4

ساخت مرکز بهداشتي و درماني بهکده رضوي

525

مانه و سملقان-روستاي بهکده رضوي

4000

به علت فرسودگي و قدمت بالا

منطقه جذامي-شکايات زياد

5

ساخت مرکز بهداشتي و درماني محمد آباد

525

مانه و سملقان-روستاي محمدآباد

4000

استقرار نامناسب در منازل

6

ساخت مرکز بهداشتي و درماني کشک آباد

525

مانه و سملقان-روستاي کشک آباد

4000

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

7

ساخت مرکز بهداشتي و درماني شهري شهيد فياض بخش

525

بجنورد

3675

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

8

ساخت مرکز بهداشتي و درماني شهيد کامياب

525

بجنورد

3675

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

9

ساخت پايگاه بهداشت شهري باقرخان

300

بجنورد

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

10

ساخت پايگاه بهداشت شهري شهربازي

300

بجنورد

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

11

ساخت پايگاه بهداشت شهري امام حسين(ع)

300

بجنورد

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

12

ساخت پايگاه بهداشت شهري شهيد عليا

300

بجنورد

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

13

ساخت پايگاه بهداشت شهري جواديه

300

بجنورد

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

14

ساخت پايگاه بهداشت شهري ملکش

300

بجنورد

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

15

ساخت پايگاه بهداشت شهري شرق سپاه

300

بجنورد

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

16

ساخت پايگاه بهداشت شهري شهرک فرهنگيان

300

بجنورد

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

 

17

ساخت پايگاه بهداشت شهري طالقاني

300

بجنورد

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

18

ساخت پايگاه بهداشت شهري شهرک وليعصر

300

اسفراين

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

19

ساخت پايگاه بهداشت شهري امام هادي

300

بجنورد

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

20

ساخت پايگاه بهداشت شماره 1 از مرکز شهري يک

300

شيروان

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

21

ساخت پايگاه بهداشت 3 از مرکز شهري 3

300

شيروان

2100

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

 

   =========================================================

 

رديف

عنوان پروژه

متراژ (مترمربع)

محل بهره برداري

اعتبار مورد نياز(ميليون ريال)

توضيحات

22

احداث خانه سلامت گرمخان

80

بجنورد-روستاي گرمخان

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

23

احداث خانه سلامت کلاته محمدعلي پهلوان

80

بجنورد-روستاي کلاته محمدعلي پهلوان

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

24

احداث خانه سلامت تيمور تاش

80

بجنورد-روستاي تيمور تاش

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

25

احداث خانه سلامت بش دره

80

بجنورد-روستاي بش دره

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

26

احداث خانه سلامت شاه اجاقي

80

بجنورد-روستاي شاه اجاقي

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

27

احداث خانه سلامت حاج بيگلر

80

بجنورد-روستاي حاج بيگلر

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

28

احداث خانه سلامت ازون بيجه

80

بجنورد-روستاي ازون بيجه

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

29

احداث خانه سلامت قلعه شعبان

80

بجنورد-روستاي قلعه شعبان

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

30

احداث خانه سلامت قارلق

80

بجنورد-روستاي قارلق

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

31

احداث خانه سلامت کلانتر

80

بجنورد-روستاي کلانتر

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

32

احداث خانه سلامت صادق آباد

80

جاجرم-روستاي صادق آباد

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

33

احداث خانه سلامت قراجه رباط

80

جاجرم-روستاي قراجه رباط

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

34

احداث خانه سلامت فتح اله خان

80

مانه و سملقان-روستاي فتح اله خان

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

35

احداث خانه سلامت کاريز اراز

80

مانه و سملقان-روستاي کاريز اراز

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

36

احداث خانه سلامت زوعليا

80

مانه و سملقان-روستاي زوعليا

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

37

احداث خانه سلامت برج

80

مانه و سملقان-روستاي برج

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

38

احداث خانه سلامت چلو

80

شيروان- روستاي چلو

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

39

احداث خانه سلامت بيدک

80

گرمه-روستاي بيدک

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

40

احداث خانه سلامت قزل حصار

80

گرمه-روستاي قزل حصار

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

41

احداث خانه سلامت ايزي

80

اسفراين-روستاي ايزي

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

42

احداث خانه بهداشت روئين 1

80

اسفراين-روستاي روئين

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

43

خريد سل کانتر تعداد 14 عدد

14 عدد

مراکز بهداشتي درماني

4200

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

44

خريد فور تعداد 30 عدد جهت مراکز

30 عدد

مراکز بهداشتي و درماني

2100

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

45

خريد يخچال واکسن

200 عدد

جهت نگهداري واکسن در خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي و درماني

1000

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

46

خريد دستگاه راديولوژي پرتابل سنخواست

1 عدد

راديولوژي شهر سنخواست

3500

غيرفعال بودن رايولوژي به علت عدم وجود دستگاه

 

خريد تجهيزات و بهبود استاندارد لوازم اداري جهت پرسنل مناطق محروم 

-

مراکز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشت

50000

استفاده از وسايل غير استاندارد

 

    =========================================================

  

رديف

عنوان پروژه

متراژ (مترمربع)

محل بهره برداري

اعتبار مورد نياز(ميليون ريال)

توضيحات

47

ساخت پانسيون پزشک  بام

70

اسفراين-روستاي بام

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

48

ساخت پانسيون پزشک روئين

70

اسفراين-روستاي روئين

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

49

ساخت پانسيون پزشک ايور

70

گرمه- شهر ايور

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

50

ساخت پانسيون پزشک سنخواست

70

جاجرم- شهر سنخواست

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

51

ساخت پانسيون پزشک شوقان

70

جاجرم- شوقان

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

52

ساخت پانسيون پزشک حصارگرمخان

70

بجنورد-روستاي حصارگرمخان

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

53

ساخت پانسيون پزشک بدرانلو

70

بجنورد-روستاي بدرانلو

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

54

ساخت پانسيون پزشک گيفان

70

بجنورد-روستاي گيفان

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

55

ساخت پانسيون پزشک چناران

70

بجنورد-روستاي چناران

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

56

ساخت پانسيون پزشک باغلق

70

بجنورد-روستاي باغلق

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

57

ساخت پانسيون پزشک گليان

70

شيروان-روستاي گليان

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

58

ساخت پانسيون پزشک  امند

70

مانه و سملقان-روستاي امند

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

59

ساخت پانسيون پزشک مايوان

70

فاروج-روستاي مايوان

420

به علت نداشتن پانسيون پزشک دوم-جذب پزشک دچار مشکل مي باشد.

جمع کل

990/136

 

    =========================================================

  

رديف

عنوان پروژه

متراژ (مترمربع)

محل بهره برداري

اعتبار مورد نياز(ميليون ريال)

توضيحات

1

ساخت مرکز بهداشتي و درماني کلاته ابريشم

525

بجنورد-روستاي کلاته ابريشم

4000

منطقه محروم و مرزي ميباشد-عدم جذب پزشک به علت نداشتن ساختمان مناسب

2

ساخت مرکز بهداشتي و درماني بيارکرد

525

مانه و سملقان- روستاي بيارکرد

4000

منطقه محروم و روستايي

3

ساخت مرکز بهداشتي و درماني دراقانلو

525

بجنورد-روستاي دراقانلو

4000

استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

4

ساخت مرکز بهداشتي و درماني بهکده رضوي

525

مانه و سملقان-روستاي بهکده رضوي

4000

به علت فرسودگي و قدمت بالا

منطقه جذامي-شکايات زياد

5

ساخت مرکز بهداشتي و درماني محمد آباد

525

مانه و سملقان-روستاي محمدآباد

4000

استقرار نامناسب در منازل

6

ساخت مرکز بهداشتي و درماني کشک آباد

525

مانه و سملقان-روستاي کشک آباد

4000

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

7

ساخت مرکز بهداشتي و درماني شهري شهيد فياض بخش

525

بجنورد

3675

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

8

ساخت مرکز بهداشتي و درماني شهيد کامياب

525

بجنورد

3675

به علت اجاره بهاء زياد و استقرار مرکز در ساختمانهاي مسکوني شخصي و غير استاندارد

جمع کل

350/31

 

   =========================================================

 

رديف

عنوان پروژه

متراژ (مترمربع)

محل بهره برداري

اعتبار مورد نياز(ميليون ريال)

توضيحات

1

احداث خانه سلامت گرمخان

80

بجنورد-روستاي گرمخان

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

2

احداث خانه سلامت کلاته محمدعلي پهلوان

80

بجنورد-روستاي کلاته محمدعلي پهلوان

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

3

احداث خانه سلامت تيمور تاش

80

بجنورد-روستاي تيمور تاش

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

4

احداث خانه سلامت بش دره

80

بجنورد-روستاي بش دره

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

5

احداث خانه سلامت شاه اجاقي

80

بجنورد-روستاي شاه اجاقي

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

6

احداث خانه سلامت حاج بيگلر

80

بجنورد-روستاي حاج بيگلر

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

7

احداث خانه سلامت ازون بيجه

80

بجنورد-روستاي ازون بيجه

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

8

احداث خانه سلامت قلعه شعبان

80

بجنورد-روستاي قلعه شعبان

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

9

احداث خانه سلامت قارلق

80

بجنورد-روستاي قارلق

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

10

احداث خانه سلامت کلانتر

80

بجنورد-روستاي کلانتر

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

11

احداث خانه سلامت صادق آباد

80

جاجرم-روستاي صادق آباد

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

12

احداث خانه سلامت قراجه رباط

80

جاجرم-روستاي قراجه رباط

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

13

احداث خانه سلامت فتح اله خان

80

مانه و سملقان-روستاي فتح اله خان

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

14

احداث خانه سلامت کاريز اراز

80

مانه و سملقان-روستاي کاريز اراز

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

15

احداث خانه سلامت زوعليا

80

مانه و سملقان-روستاي زوعليا

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

16

احداث خانه سلامت برج

80

مانه و سملقان-روستاي برج

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

17

احداث خانه سلامت چلو

80

شيروان- روستاي چلو

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

18

احداث خانه سلامت بيدک

80

گرمه-روستاي بيدک

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

19

احداث خانه سلامت قزل حصار

80

گرمه-روستاي قزل حصار

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

20

احداث خانه سلامت ايزي

80

اسفراين-روستاي ايزي

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

21

احداث خانه بهداشت روئين 1

80

اسفراين-روستاي روئين

600

استقرار خانه يهداشت در منازل مسکوني غير استاندارد

جمع کل

080/12

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...