بایگانی مطالب مربوط به ' مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه ' :
تشریفات

محمد باقر خوشنویس 

دفتر نشریه سفیر سلامت

نشریه علمی خبری و اطلاع رسانی  سفیر سلامت دانشگاه

پایگاه خبری وب دا - نشریه سفیر سلامت

خبرنگاران

سیما وحدانی - نسترن عابدیان-سمیرا حریری 

سمعی بصری و گرافیک

امید حسن نیا- مهدی احمدی

------------------

شرح وظایف

1- هماهنگی و نظارت بر تیم اجرایی مراسم ها

2- تهیه فیلم ،عکس و خبر از مراسم ها و محیط های تحت پوشش دانشگاه

3- ایجاد آرشیو واحد سمعی و بصری

4- تولید فیلمهای آموزشی

5- انجام تشریفات

6- امور محوله 

معاون روابط عمومی دانشگاه

مهندس مجید پورخیاط

دانشجو دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

......................................................................................

مهندس بهرخ بهین

بازگشت