يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


مقالات چاپ شده دانشجویان


 

 

مقالات چاپ شده:

ملازاده هادی،میرحسنی فهیمه، جعفری چوگان مصطفی، مقایسه تاثیر دو روش سخنرانی و آموزش چند رسانه اي بر یادگیري اصول و فنون پرستاري دانشجویان پرستاري ،مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بهار1393، 151-159:(1)6

ملازاده هادی، درد شانه در افراد کولهسیستکتومی شدهي لاپاراسکوپی: یک مطالعه مقایسهاي بالینی: گزارش کوتاه، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت 1393 ، دوره 72 ، شماره 2، صفحه هاي 129 تا 133

کوهستانی زینب، بررسی عوامل موثر بر لغزش در بیماران تحت درمان در مراکز ترك اعتیاد شهر اسفراین، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1392،5 (ویژه نامه کمیته تحقیقات دانشجویی): 1151-1145جستجو
آدرس سایت جدید (۱۲۸۷۹ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۲۸۶ بازدید)
پرستاری (۳۳۰۵ بازدید)
تشویقی مقالات (۳۰۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...