گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

گزارش خطای سه ماهه دوم 93


گزارش خطای سه ماهه دوم 93

شرح وقایع با شماره کد ( کد هر خطا در واحد ایمنی بیمار می باشد)

کد 1299:  انتقال بیمار از بخش به بخش رادیولوژی بدون پرستار ( بدحال شدن بیمار در رادیولوژی و عدم وجود پرستار بیمار)

کد1300: انجام گرافی اشتباه بیمار بعلت ناخوانا بودن نسخه پزشک بدلیل بدخط بودن

کد 1301:MISS شدن شکستگی ران بیمار کودک در اورژانس ( بیمار ترومای سر بوده که بعد از انتقال به بخش متوجه شکستگی ران شده اند)

کد1302: اشتباه در تایپ نام بیمار

کد1303: درج اشتباه مارکر Rو L در گرافی قفسه سینه بیمار

کد1304: انتقال بیمار از  اورژانس به رادیولوژی بدون پرستار ( جدا شدن ست سرم از آنژیوکت و خارج شدن خون از آنژیوکت بیمار)

کد1305:  ضمیمه شدن جواب آزمایش بیمار به پرونده بیمار دیگر در شیفت شب

کد 1306: نیدل استیک شدن  پرسنل بعد از انجام کار

کد 1307: Miss شدن جراحت زانوی بیمار بستری از اورژانس (سوچور نشده بود)

کد 1308:   گرافی اشتباه ا ز بیمار اشتباه

کد1309: عدم آتل گیری عضو شکسته در بخش اورژانس

کد1310: گرافی از عضو اشتباه

کد 1311: به جای گرافی مچ پا برای بیمار پزشک اورژانس گرافی جمجمه درخواست کرده بود.

کد1312:  انتقال بیمار به بخش رادیولوژی بدون فیکساسیون و کنترل خونریزی از بخش اورژانس

کد1313:  انجام گرافی خوابیده به جای ایستاده و تکرار گرافی

کد1314:  در رادیوگرافی از بیمار مارکر اشتباه گذاشته بود .

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۷۵۰ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۱۸۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...