گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

گزارش خطاهای سه ماهه سوم 93


گزارش خطاهای سه ماهه سوم 93

کد1315: ثبت اشتباه دستور پزشک در کاردکس (ثبت دستور پزشک اورژانس به جای متخصص در کاردکس دارویی)

کد 1316: MISS شدن سوچور زانوی بیمار در بخش اورژانس

کد1317: ثبت اشتباه گرافی (به جای گرافی AP هیپ درخواست گرافی قفسه سینه ثبت شده بود)

کد1318: سوچور نامناسب جراحی  و باز شدن سوچور

کد 1319: عدم تهیه داروی بیمار به علت ناخوانا بودن خط پزشک و عدم پیگیری پرستار بخش

کد1320: انجام گرافی خوابیده برای بیمار و درخواست مجدد گرافی به صورت ایستاده از همان عضو

کد 1321: انجام گرافی از بیمار بدون تنظیم فلت پنل که منجر به تکرار گردید.

کد 1322:  عدم انجام دستورات داروهای خوراکی بیمار

کد 1323: ثبت در گزارش پرستاری (در گزارش پرستاری ثبت شده است که از بیمار گرافی گرفته شده درصورتی که بیمار گرافی سرپایی انجام داده بود)

کد 1324: گذاشتن گرافی خشک نشده در پاکت و خراب شدن کلیشه و تکرار گرافی

کد 1325:  پذیرش اشتباه بیمار در اتاق عمل (پذیرش بیمار با پرونده بیمار دیگر)

کد 1326: انتقال بیمار به اتاق بدون رضایت پدر و کنسل شدن عمل جراحی

کد 1327: انتقال بیمار به بخش بدون آتل گیر عضو شکسته از بخش اورژانس

کد 1328: عدم الصاق آزمایشات بیمار به پرونده (نیاز به رویت جواب آزمایشات در اتاق عمل بوده که آماده نبوده)

کد1329: آماده نبودن جواب آزمایشات در پرونده بیمار و آماده شدن در صبح روز عمل بیمار و کنسل شدن به علت هموگلوبین پایین

کد1330: از بیمار به جای گرافی مچ  و کف پا  گرافی زانو و کف پا انجام شد.

کد 1331: انجام گرافی از شانه چپ به جای گرافی شانه راست

کد 1132: از بیمار گرافی انجام شد بعدا متوجه شد که بیمار باردار بوده است(بیمار از بارداری خود خبر نداشت)

کد1333: عدم راهنمایی بیمار ترخیصی جهت روز مراجعه به پزشک

کد1334: عدم دقت در پذیرش بیمار در واحد پذیرش ( بیمار الکتیو آماده عمل 14/11 بود ولی بیمار به دلیل ناآگاهی 12/11 مراجعه و همکاران پذیرش نیز بستری نمودند)

کد1335: ارسال جواب آزمایش به بخش از سوی آزمایشگاه (NA=20  و K=./68)

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۷۵۷ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۱۹۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...