يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


اهداف واحد ارزشیابی


 

 

 

اهداف واحد ارزشیابی

 

ارزشيابی فرآيندی است که هدف آن بهبود کيفيت برنامه های آموزشی دانشگاه است. با توجه به اهميت فرآيند آموزش در تربيت نيروهای متخصص و کارآمد، ارزشيابی يکی از موثرترين شيوه ها برای سنجش وبهبود کيفيت برنامه هاي آموزشی است و اين امکان را فراهم می آورد تا براساس نتايج آن نقاط قوت و ضعف مشخص گرديده و با تقويت جنبه های مثبت و رفع نارسايی ها در ايجاد تحول و اصلاح گردش امور گامهای مناسبی برداشته شود.  


  • ارزيابی مستمر اعضاء هيئت علمي

 • بازخورد نتايج ارزيابی ها به اعضاء هيئت علمی

 • ارزشيابی مستمر فعاليتهای آموزشی وپژوهشی ومتفرقه اعضاء هيئت علمي  
  •
توسعه روشهای نوين سنجش و ارزشيابی اساتيد  

 جستجو
آدرس سایت جدید (۱۲۸۷۹ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۲۸۶ بازدید)
پرستاری (۳۳۰۵ بازدید)
تشویقی مقالات (۳۰۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...