يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


معرفی واحد


 

 

معرفی واحد:

يکی از مهمترين اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ايجاد و ارتقاء قابليتها، ظرفيتها و تقويت توانمنديهای اعضاء هيات علمي دانشکده در راستای بهبود کيفيت آموزش و تدريس و يادگيری می باشد. از اين رو اين مرکز بر آن است تا با استفاده از پيشرفت های علمی روز در زمينه فرآيند ياددهی و يادگيری، شيوه های جديدآموزشی را در حيطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتيد را با اين روشها آشنا سازد.جستجو
آدرس سایت جدید (۱۰۷۵۰ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۰۴۷ بازدید)
پرستاری (۲۸۹۵ بازدید)
تشویقی مقالات (۲۷۰۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...