يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

وظایف واحدها


واحد

شرح وظایف

نگهداشت و آموزش

 1.   نظارت بر کنترل کيفيت و کاليبراسيون تجهيزات پزشکي
 2. تجزيه و تحليل مستندات تعمیرات تجهیزات پزشکی و ارائه گزارشات به مقامات مربوطه
 3. نيازسنجي آموزشي در زمينه نگهداشت تجهيزات و ملزومات پزشکي
 4. جمع آوری و  ابلاغ  دستورالعمل های ایمنی تجهیزات و ملزومات پزشکی و نظارت بر اجرای آن
 5. جمع آوری و  ابلاغ  دستورالعمل های  نگهداري اثر بخش و بهينه تجهیزات و ملزومات پزشکی و نظارت بر اجرای آن
 6. جمع آوری و  ابلاغ  دستورالعمل های نگهداري پيشگيرانه تجهیزات و ملزومات پزشکی و نظارت بر اجرای آن
 7. ارزيابي و نظارت بر حسن انجام خدمات پس از فروش شرکت هاي تجهيزات پزشکي
 8. نظارت بر مراحل نصب و راه اندازي تجهيزات پزشکي
 9. نظارت بر هزینه های خدمات پس از فروش
 10.  بررسی و کارشناسی قرارداد هاي خدمات پس از فروش
 11.  نظارت بر فرآيند امحاء ملزومات و تجهیزات پزشکی و اسقاط تجهيزات پزشکي
 12.   نظارت بر نحوه نقل و انتقال تجهيزات پزشکي
 13.  نظارت بر ارتقاء و بروزرساني تجهيزات پزشکي
 14.  پيشنهاد بودجه نگهداشت تجهيزات پزشکي
 15.   نطارت بر نحوه انبارش تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز تابعه
 16.   پيگيري موارد پيش آمده در خصوص فراخوان تجهيزات و ملزومات پزشکي و جمع آوري تجهيزات و ملزومات پزشکي معيوب
 17.   نظارت بر استفاده بهینه از تجهیزات پزشکی با رعایت الصاق دستورالعملها
 18.  بررسی نیازهای اموزشی مرتبط با تجهیزات پزشکی در سطح دانشگاه و مراکز تابعه
 19.    تدوین و برگزاری دوره های اموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی
 20.   بررسی و کارشناسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی
 21.   نیازسنجی پزوهشی تجهیزات و ملزومات پزشکی
 22.  همکاری جهت برگزاری همایشهای اموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی
 23.  ارزیابی میزان تاثیر اموزش های صورت گرفته در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی

نظارت و ارزیابی

 1. تهيه چک ليست هاي نظارتي تجهيزات و ملزومات پزشکي
 2.  نظارت بر چيدمان تجهيزات پزشکي متناسب با هر بخش وفق دستورالعملهای استاندارد
 3.  کارشناسي و رسيدگي به شکايات مرتبط با تجهيزات  و ملزومات پزشکي
 4.  بررسي و کارشناسي صدور مجوزهای مرتبط با تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش دانشگاه
 5.  نظارت بر حسن اجرای ضوابط و قوانین تجهیزات و ملزومات پزشکی
 6.  هماهنگي و همکاري با مراجع ذيصلاح قضایی و حقوقي و نظارتي در خصوص تجهیزات و ملزومات پزشکی
 7.  انجام بازديدهاي نظارتی دوره اي و موردي تجهيزات و ملزومات پزشکي
 8.  نظارت بر عملکرد توزیع کنندگان و عرضه کنندگان شرکتها و اصناف تجهيزات و ملزومات پزشکي در منطقه تحت پوشش
 9.  نظارت بر رعايت عملکرد تولید کنندگان تجهيزات و ملزومات پزشکي در منطقه تحت پوشش
 10.  پیگیری و اجرای تشکیل جلسات کارگروه مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی

تامین تجهیزات پزشکی

 1. نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت های تجهیزات
 2. بررسی نیاز های اعلام شده توسط واحد ها
 3. انجام مراحل کارشناسی خرید سفارشات
 4. کارشناسی بالینی ، فنی و قیمتی خریدهای متمرکز  دانشگاه
 5. حضور در جلسات شورای تجهیزات و کمیته تجهیزات

صدور پروانه ها

امور اداری و بایگانی

 1. صدور و تمدید شناسنامه فعالیت برای شرکتهای توزیع کننده و عرضه کننده  و اصناف
 2. برآورد هزینه مورد نیاز هر بیمارستان جهت اجرای برنامه نگهداشت
 3. تاثیر عدم انجام آزمونهای کنترل کیفی برصحت و ایمنی
 4. انجام کلیه امور اداری
 5. بایگانی امور دفتری


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...