شکایات مردمی

در صورت هر گونه پیشتهاد و یا انتقاد، میتوانید از طریق فرم ذیل با ما در ارتباط باشید.

نام و نام خانوادگی
موضوع شکایت/درخواست
واحد مورد شکایت /درخواست
تلفن تماس
متن شکایت /درخواست
نتیجه بررسی