News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٩/١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد(ابراهمی) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی بازدید رئیس دانشگاه از پروژه ساخت آمفی تئاتر بیمارستان امام حسن بجنورد(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34191/بازدید رئیس دانشگاه از پروژه ساخت آمفی تئاتر بیمارستان امام حسن بجنورد(ع) ١٣٩٦/١/١٠ دومین بولتن خبری شورای رسانه منتشر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34190/دومین بولتن خبری شورای رسانه منتشر شد دومین بولتن خبری شورای رسانه منتشر شد ١٣٩٦/١/١٠ برگزاری هفتمین جلسه شورای رسانه ای افتتاح بیمارستان های جدید ویژه سفر رئیس جمهور به استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34189/برگزاری هفتمین جلسه شورای رسانه ای افتتاح بیمارستان های جدید ویژه سفر رئیس جمهور به استان هفتمین جلسه شورای رسانه ای افتتاح بیماستان های جدید استان ویژه سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی برگزار شد. ١٣٩٦/١/١٠ بیمارستان امام حسن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34187/بیمارستان امام حسن ١٣٩٦/١/١٠ بزرگترین پروژه بهداشتی و درمانی استان در مراحل پایانی آماده سازی و بهره برداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34188/بزرگترین پروژه بهداشتی و درمانی استان در مراحل پایانی آماده سازی و بهره برداری بیمارستان 320 تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی امام حسن (ع) بجنورد به عنوان بزرگترین پروژه بهداشتی و درمانی استان در مراحل پایانی آماده سازی و در آستانه بهره برداری می باشد . ١٣٩٦/١/١٠