News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٣/٢ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان امام علی (ع) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی مراسم تکریم و معارفه مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35586/مراسم تکریم و معارفه مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) ١٣٩٦/٢/٢٦ عیادت از بیماران زلزله زده توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35537/عیادت از بیماران زلزله زده توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ١٣٩٦/٢/٢٥ خدمات رسانی به مصدومان زلزله96/02/23 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35506/خدمات رسانی به مصدومان زلزله96/02/23 ١٣٩٦/٢/٢٤ روز کارگر مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34969/روز کارگر مبارک باد ١٣٩٦/٢/١١ اعیاد شعبانیه گرامیباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34968/اعیاد شعبانیه گرامیباد ١٣٩٦/٢/١١ تقدیر از پرسنل مددکاری به مناسبت روز مددکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34876/تقدیر از پرسنل مددکاری به مناسبت روز مددکار ١٣٩٦/٢/٧ برنامه آنکالی و مقیم کلی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34783/برنامه آنکالی و مقیم کلی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ بیهوشی اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34781/بیهوشی اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ ارتوپدی اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34780/ارتوپدی اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ جراحی عمومی اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34779/جراحی عمومی اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ جراحی مغز و اعصاب اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34778/جراحی مغز و اعصاب اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ پزشکان عمومی اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34777/پزشکان عمومی اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ ENT اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34775/ENT اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ ارولوژی اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34773/ارولوژی اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ چشم اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34772/چشم اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ MRI اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34771/MRI اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ دیالیز اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34770/دیالیز اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ مبعث رسول گرامیباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34769/مبعث رسول گرامیباد ١٣٩٦/٢/٤ اعزام پرستاران اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34774/اعزام پرستاران اردیبهشت ماه ١٣٩٦/٢/٤ بازدید و عیادت از بیماران توسط بازرسان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34173/بازدید و عیادت از بیماران توسط بازرسان ١٣٩٦/١/٩ آغاز به کار مرکز جامع غربالگری، تشخیص و درمان سرطان بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34149/آغاز به کار مرکز جامع غربالگری، تشخیص و درمان سرطان بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٦/١/٧ روز زن گرامیباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34075/روز زن گرامیباد ١٣٩٥/١٢/٢٨ تقدیر و تشکر از مسئولین و کارکنان بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34060/تقدیر و تشکر از مسئولین و کارکنان بیمارستان ١٣٩٥/١٢/٢٨ برنامه آنکالی و مقیم کلی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34057/برنامه آنکالی و مقیم کلی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ بیهوشی فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34056/بیهوشی فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ ارتوپدی فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34055/ارتوپدی فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ جراحی عمومی فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34054/جراحی عمومی فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ جراحی مغز و اعصاب فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34053/جراحی مغز و اعصاب فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ پزشکان عمومی فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34052/پزشکان عمومی فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ ENT فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34051/ENT فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ اعزام پرستاران فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34050/اعزام پرستاران فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ ارولوژی فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34049/ارولوژی فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ MRI فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34048/MRI فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ چشم فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34047/چشم فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ دیالیز فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34046/دیالیز فروردین ماه ١٣٩٥/١٢/٢٨ افتتاح مرکز جامع غربالگری ، تشخیص و درمان سرطان بیمارستان امام علی با حضور وزیر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33984/افتتاح مرکز جامع غربالگری ، تشخیص و درمان سرطان بیمارستان امام علی با حضور وزیر بهداشت و درمان ١٣٩٥/١٢/٢٤ بازدید ارزیابان کشوری اعتباربخشی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33421/بازدید ارزیابان کشوری اعتباربخشی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) ١٣٩٥/١٢/٣ برنامه آنکالی و مقیم کلی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33374/برنامه آنکالی و مقیم کلی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) ١٣٩٥/١٢/٢ درمانگاه تخصصی بیمارستان امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33373/درمانگاه تخصصی بیمارستان امام علی(ع) ١٣٩٥/١٢/٢ بیهوشی اسفندماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33365/بیهوشی اسفندماه ١٣٩٥/١٢/٢ ارتوپدی اسفندماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33364/ارتوپدی اسفندماه ١٣٩٥/١٢/٢ پزشکان عمومی اسفندماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33363/پزشکان عمومی اسفندماه ١٣٩٥/١٢/٢ جراحی مغز و اعصاب اسفندماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33362/جراحی مغز و اعصاب اسفندماه ١٣٩٥/١٢/٢ جراحی عمومی اسفندماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33360/جراحی عمومی اسفندماه ١٣٩٥/١٢/٢ ENT اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33358/ENT اسفند ماه ١٣٩٥/١٢/٢ اعزام پرستاران اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33357/اعزام پرستاران اسفند ماه ١٣٩٥/١٢/٢ پزشکان عمومی بخش سوختگی اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33356/پزشکان عمومی بخش سوختگی اسفند ماه ١٣٩٥/١٢/٢ ارولوژی اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33354/ارولوژی اسفند ماه ١٣٩٥/١٢/٢ MRIاسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33353/MRIاسفند ماه ١٣٩٥/١٢/٢ چشم اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33352/چشم اسفند ماه ١٣٩٥/١٢/٢ دیالیز اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33350/دیالیز اسفند ماه ١٣٩٥/١٢/٢ برندگان مسابقه فرهنگی دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33308/برندگان مسابقه فرهنگی دهه فجر ١٣٩٥/١١/٢٨ مسابقه تنیس روی میز به مناسبت دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33063/مسابقه تنیس روی میز به مناسبت دهه فجر ١٣٩٥/١١/٢١ عیادت از بیماران بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32926/عیادت از بیماران بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٥/١١/١٨ عیادت از پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32900/عیادت از پرستار ١٣٩٥/١١/١٧ عیادت از پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32899/عیادت از پرستار ١٣٩٥/١١/١٧ بازدید مسئولین بیمارستان از بخش های بستری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32816/بازدید مسئولین بیمارستان از بخش های بستری ١٣٩٥/١١/١٤ برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32815/برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا ١٣٩٥/١١/١٤ مسابقه فرهنگی دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32736/مسابقه فرهنگی دهه فجر ١٣٩٥/١١/١٣ دهه فجر گرامیباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32710/دهه فجر گرامیباد ١٣٩٥/١١/١٢ برنامه آنکالی و مقیم کلی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32351/برنامه آنکالی و مقیم کلی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) ١٣٩٥/١١/٢ درمانگاه تخصصی بیمارستان امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32350/درمانگاه تخصصی بیمارستان امام علی(ع) ١٣٩٥/١١/٢ بیهوشی بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32349/بیهوشی بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ ارتوپدی بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32348/ارتوپدی بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ جراحی مغز و اعصاب بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32347/جراحی مغز و اعصاب بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ جراحی عمومی بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32346/جراحی عمومی بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ اعزام پرستاران بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32345/اعزام پرستاران بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ پزشکان عمومی بخش سوختگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32344/پزشکان عمومی بخش سوختگی ١٣٩٥/١١/٢ دیالیز بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32343/دیالیز بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ ارولوژی بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32342/ارولوژی بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ رادیولوژی بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32341/رادیولوژی بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ چشم بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32340/چشم بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ ENT بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32339/ENT بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ MRI بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32337/MRI بهمن ماه ١٣٩٥/١١/٢ برگزاری جلسه هم اندیشی با سازمانهای بیمه گر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/31844/برگزاری جلسه هم اندیشی با سازمانهای بیمه گر ١٣٩٥/١٠/١١ تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/31786/تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان امام علی(ع) ١٣٩٥/١٠/٧ شب یلدا پرسنل بیمارستان امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/31632/شب یلدا پرسنل بیمارستان امام علی(ع) ١٣٩٥/١٠/١ اورژانس دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/31631/اورژانس دی ماه ١٣٩٥/١٠/١ ارتوپدی دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/31630/ارتوپدی دی ماه ١٣٩٥/١٠/١ درمانگاه تخصصی بیمارستان امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/31629/درمانگاه تخصصی بیمارستان امام علی(ع) ١٣٩٥/١٠/١