News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٨/٢٦ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان جواد الائمه (ع) جاجرم - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی روش خواندن EKG دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33937/روش خواندن EKG ١٣٩٥/١٢/٢٣ آموزش شیردهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33573/آموزش شیردهی ١٣٩٥/١٢/٩ فرایند های دیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33547/فرایند های دیالیز ١٣٩٥/١٢/٨ مشخصات دستگاه RO , دستگاه دیالیز و صافی های دیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33546/مشخصات دستگاه RO , دستگاه دیالیز و صافی های دیالیز ١٣٩٥/١٢/٨ فرم های دیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33544/فرم های دیالیز ١٣٩٥/١٢/٨ دستورالعمل جداسازی بیماران پرخطر هپاتیت بی و سی و ایدز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33542/دستورالعمل جداسازی بیماران پرخطر هپاتیت بی و سی و ایدز ١٣٩٥/١٢/٨ اقدامات تهاجمی دیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33541/اقدامات تهاجمی دیالیز ١٣٩٥/١٢/٨ آیین نامه داخلی بخش همودیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33540/آیین نامه داخلی بخش همودیالیز ١٣٩٥/١٢/٨ FMEA همودیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33539/FMEA همودیالیز ١٣٩٥/١٢/٨ پنج حالت شایع بخش همودیالیز در اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33548/پنج حالت شایع بخش همودیالیز در اعتبار بخشی ١٣٩٥/١٢/٨ پمفلت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32706/پمفلت ١٣٩٥/١١/١٢ پمفلت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32705/پمفلت ١٣٩٥/١١/١٢ پمفلت آسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32704/پمفلت آسم ١٣٩٥/١١/١٢ معرفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32703/معرفی ١٣٩٥/١١/١١ معرفی سرپرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32702/معرفی سرپرستار ١٣٩٥/١١/١١ معرفی سرپرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32701/معرفی سرپرستار ١٣٩٥/١١/١١ معرفی سرپرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32700/معرفی سرپرستار ١٣٩٥/١١/١١ معرفی سرپرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32699/معرفی سرپرستار ١٣٩٥/١١/١١ لیست آزمایشات بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32669/لیست آزمایشات بیمارستان ١٣٩٥/١١/١٠ زخم بستر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32664/زخم بستر ١٣٩٥/١١/١٠ پنج بیماری شایع زایشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32663/پنج بیماری شایع زایشگاه ١٣٩٥/١١/١٠ برنامه پزشکان کلینیک ویژه در هفته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32426/برنامه پزشکان کلینیک ویژه در هفته ١٣٩٥/١١/٣ لیست داروهای پرخطر ، مشابه و یخچالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32083/لیست داروهای پرخطر ، مشابه و یخچالی ١٣٩٥/١٠/٢١ معرفی بخش سی سی یو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32082/معرفی بخش سی سی یو ١٣٩٥/١٠/٢١ معرفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32061/معرفی ١٣٩٥/١٠/١٩ راهنمای مراجعین بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/31776/راهنمای مراجعین بیمارستان ١٣٩٥/١٠/٧ در درست ساخت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2867/در درست ساخت ١٣٩٥/٢/٤ فرایندها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/18259/فرایندها ١٣٩٥/١/٢٨ راهنمای مراجعین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/18065/راهنمای مراجعین ١٣٩٥/١/١٧ شهادت امام حسن عسکری(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/4055/شهادت امام حسن عسکری(ع) ١٣٩٢/١٠/٢٠ کارگاه آموزشی پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2870/کارگاه آموزشی پزشکی قانونی کارگاه آموزشی پزشکی قانونی در پرستاری و مامایی با تدریس آقای دکتر حسن برآبادی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.این کارگاه با هدف آشنایی پرسنل درمانی با قوانین پزشکی قانونی در آذر ماه برگزار گردید. ١٣٩٢/٩/٢٣ مانور زلزله بیمارستان جوادالائمه(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2871/مانور زلزله بیمارستان جوادالائمه(ع) مانور تخلیه اضطراری بیمارستان: بر اثر وقوع زلزله فرضی در آذرماه با همکاری هلال احمر،آتش نشانی ونیروی انتظامی وجمعی از اعضای ستاد بحران شهرستان برگزار گردید.جناب آقای دکترمحمود عباسی "مدیر شبکه بهداشت شهرستان": هدف از اجرای این مانور را یافتن نقاط قوت و ضعف در ارائه خدمات درمانی در مواقع بروز بحران ،ایجاد هماهنگی و سنجش آمادگی بیمارستان بیان نمودند و از همکاری تمامی ارگانها و پرسنل بیمارستان تشکر نمودند. ١٣٩٢/٩/١٦ عفونت محل جراحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2869/عفونت محل جراحی عفونت محل جراحی چیست ؟ ١٣٩٢/٨/٤ کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2873/کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب ١٣٩٢/٧/٢٨ مطالب آموزشی دوره توجیهی بدو خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2868/مطالب آموزشی دوره توجیهی بدو خدمت مطالب آموزشی دوره توجیهی بدو خدمت برای افرادی که در آزمون های قبلی ثبت نام نکرده اند یا قبول نشدند ، را از لینک های زیر میتوانند دانلود کنند. ١٣٩٢/٥/٢٨ مراقبتهای بهداشتی بعداز زایمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2892/مراقبتهای بهداشتی بعداز زایمان فایل آموزشی مراقبتهای بهداشتی بعد از زایمان را از لینک زیر دانلود نمایید: ١٣٩٢/٣/٢٧ آموزش مراقبت از نوزاد پس از زایمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2888/آموزش مراقبت از نوزاد پس از زایمان فایل آموزشی مراقبت از نوزاد را ازلینک زیر دانلود کنید: ١٣٩٢/٣/٢٧ زردی نوزادی(ایکتر) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2889/زردی نوزادی(ایکتر) فایل آموزشی زردی نوزادی را از لینک زیر دانلود نمایید. ١٣٩٢/٣/٢٧ تغذیه بیماران دیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2893/تغذیه بیماران دیالیز فایل آموزشی تغذیه بیماران دیالیزی را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید. ١٣٩٢/٣/٢٧ تشنج ناشی از تب در کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2890/تشنج ناشی از تب در کودکان فایل آموزشی تشنج ناشی از تب در کودکان را می توانید از لینک زیر دانلود کنید: ١٣٩٢/٣/٢٧ اسهال در کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2891/اسهال در کودکان فایل آموزشی اسهال در کودکان را از لینک زیر دانلود کنید: ١٣٩٢/٣/٢٧ موارد مورد نیاز برای آزمون حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2887/موارد مورد نیاز برای آزمون حاکمیت بالینی همکاران عزیز برای آزمون روز دوشنبه مورخ 1391/9/6 مطالب مورد نیاز خود را از این قسمت دانلود کنید. ١٣٩١/٩/٣ کارگاه آموزشی CPR دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2877/کارگاه آموزشی CPR کارگاه آموزشی CPR بزرگسالان با حضور کلیه پرسنل پرستاری ،ماما ، اتاق عمل بیهوشی ،اورژانس 115 و پزشک اورژانس برگزار گردید.مدرسین دکتر غلامرضا مقیمی (متخصص داخلی)-دکتر زاوش افراسیاب (متخصص بیهوشی) بودند. ١٣٩١/٣/٢ راه اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2878/راه اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS در اردیبهشت ماه سال جاری بیمارستان جوادالائمه(ع) شهرستان جاجرم به سیستم HIS طراحان بوعلی تجهیز گردید.وظیفه این سیستم ، جمع آوری اطلاعات بیماران اعم از سرپایی و بستری و ذخیره سازی آن در قالب پرونده الکترونیک بیمار می باشد که با همکاری کلیه پرسنل بیمارستان شروع به کار نموده است. ١٣٩١/٢/٣١ کارگاه تریاژ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2879/کارگاه تریاژ در مورخه 31/2/1391 کارگاه تریاژ در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.در این کارگاه مسئول بخش اورژانس بیمارستان درباره نحوه تریاژ وسطح بندی بیماران مطالبی برای کلیه پرستاران ارائه نمودند و در پایان آزمون بصورت گروهی و پرسش وپاسخ برگزار شد. ١٣٩١/٢/٣١ کارگاه احیاء نوزاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2880/کارگاه احیاء نوزاد در تاریخ 90/12/22 روز دوشنبه کارگاه احیاء نوزاد توسط دکتر حسام دانش آموز در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید. ١٣٩٠/١٢/٢٢ بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/2881/بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار   ١٣٨٨/١٠/١١