News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٧/٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان بنت الهدای بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا ( بیمارستان بنت الهدی ) در دهه اول محرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50334/برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا ( بیمارستان بنت الهدی ) در دهه اول محرم ١٣٩٧/٦/٢٦ السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50202/السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع) ١٣٩٧/٦/٢١ ولادت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49961/ولادت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد ١٣٩٧/٦/١٠ اولويت هاي پژوهشي مركز آموزشی و درمانی بيمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49868/اولويت هاي پژوهشي مركز آموزشی و درمانی بيمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٦/٦ سوپروایزر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49867/سوپروایزر آموزشی ١٣٩٧/٦/٦ آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49866/آموزش سلامت ١٣٩٧/٦/٦ آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49863/آموزشی ١٣٩٧/٦/٦ فرآیندها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49862/فرآیندها ١٣٩٧/٦/٦ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49848/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1397 ١٣٩٧/٦/٦ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49847/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1397 ١٣٩٧/٦/٦ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال شهریور ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49845/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال شهریور ماه 1397 ١٣٩٧/٦/٦ روز کارمند مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49777/روز کارمند مبارک باد ١٣٩٧/٦/٤ زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49712/زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد ١٣٩٧/٦/١ سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49609/سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام ) ١٣٩٧/٥/٢٨ شهادت امام محمد تقی(ع) تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49470/شهادت امام محمد تقی(ع) تسلیت باد ١٣٩٧/٥/٢١ برگزاری کلاس دخانیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49365/برگزاری کلاس دخانیات ١٣٩٧/٥/١٦ بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی و درمانی بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49248/بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی و درمانی بنت الهدی ١٣٩٧/٥/١٠ برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان درمرداد ماه 97بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49180/برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان درمرداد ماه 97بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در تیر ماه 97بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49179/برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در تیر ماه 97بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در خرداد ماه 97بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49178/برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در خرداد ماه 97بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در اردیبهشت ماه 97بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49177/برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در اردیبهشت ماه 97بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در فروردین ماه 97بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49176/برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در فروردین ماه 97بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٥/٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– مرداد ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49175/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– مرداد ماه 97 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– تیر ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49174/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– تیر ماه 97 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– خرداد ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49173/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– خرداد ماه 97 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– اردیبهشت ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49172/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– اردیبهشت ماه 97 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی فروردین ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49171/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی فروردین ماه 97 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مرداد ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49168/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مرداد ماه 1397 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مرداد ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49167/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مرداد ماه 1397 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – مرداد ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49166/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – مرداد ماه 1397 ١٣٩٧/٥/٧ میلاد با سعادت امام رضا (ع) مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49078/میلاد با سعادت امام رضا (ع) مبارک باد ١٣٩٧/٥/٣ برگزاری کلاس آتشنشانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48894/برگزاری کلاس آتشنشانی ١٣٩٧/٤/٢٦ ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48814/ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر مبارک باد ١٣٩٧/٤/٢٤ شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48730/شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد. ١٣٩٧/٤/١٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان تیر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48609/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان تیر ماه 1397 ١٣٩٧/٤/١٢ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال تیر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48608/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال تیر ماه 1397 ١٣٩٧/٤/١٢ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – تیر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48607/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – تیر ماه 1397 ١٣٩٧/٤/١٢ فرم ارزشیابی کارآموزان پرستاری و مامایی توسط سرپرستار بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48461/فرم ارزشیابی کارآموزان پرستاری و مامایی توسط سرپرستار بخش ١٣٩٧/٤/٦ چک لیست سنجش اساتید جهت تشویق اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48460/چک لیست سنجش اساتید جهت تشویق اعضاء هیات علمی ١٣٩٧/٤/٦ پایش استفاده از روش ها و وسایل ایمن توسط فراگیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48459/پایش استفاده از روش ها و وسایل ایمن توسط فراگیران ١٣٩٧/٤/٦ پایش رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط فراگیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48458/پایش رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط فراگیران ١٣٩٧/٤/٦ چك ليست پایش منشور حقوق بیمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48457/چك ليست پایش منشور حقوق بیمار ١٣٩٧/٤/٦ فرم سنجش رضایتمندی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48456/فرم سنجش رضایتمندی هیئت علمی ١٣٩٧/٤/٦ پرسشنامه ارزشیابی عضو هیات علمی توسط فراگیر ( تدریس نظری استاد) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48455/پرسشنامه ارزشیابی عضو هیات علمی توسط فراگیر ( تدریس نظری استاد) ١٣٩٧/٤/٦ پرسشنامه ارزشیابی عضو هیات علمی بالینی پزشکی توسط فراگیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48454/پرسشنامه ارزشیابی عضو هیات علمی بالینی پزشکی توسط فراگیر ١٣٩٧/٤/٦ فرم ارزیابی دانشجویان از اساتید هیئت علمی بالینی مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48452/فرم ارزیابی دانشجویان از اساتید هیئت علمی بالینی مامایی و پرستاری ١٣٩٧/٤/٦ فرم ثبت تجربیات فراگیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48449/فرم ثبت تجربیات فراگیران ١٣٩٧/٤/٦ حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48214/حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد ١٣٩٧/٣/٢٧ فرم سنجش رضایتمندی فراگیر از امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48169/فرم سنجش رضایتمندی فراگیر از امکانات آموزشی و رفاهی ١٣٩٧/٣/٢٣ آزمون توانمندی پرسنل مامایی شاغل در بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48093/آزمون توانمندی پرسنل مامایی شاغل در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٣/٢٠ سال روز وفات حضرت خدیجه (س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47709/سال روز وفات حضرت خدیجه (س) ١٣٩٧/٣/٥ سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر؛ حماسه پر افتخار تاریخ ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47700/سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر؛ حماسه پر افتخار تاریخ ایران ١٣٩٧/٣/٣ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان خرداد ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47641/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان خرداد ماه 1397 ١٣٩٧/٣/٢ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال خرداد ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47640/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال خرداد ماه 1397 ١٣٩٧/٣/٢ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – خرداد ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47638/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – خرداد ماه 1397 ١٣٩٧/٣/٢ برگزاری جشن بمناسبت روز ماما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47197/برگزاری جشن بمناسبت روز ماما ١٣٩٧/٢/١٩ بازدید ریاست و مدیریت و پرسنل بنت الهدی بمناسبت گرامیداشت روز جهانی ماما(97) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47084/بازدید ریاست و مدیریت و پرسنل بنت الهدی بمناسبت گرامیداشت روز جهانی ماما(97) ١٣٩٧/٢/١٦ ولادت امام زمان(عج) مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47061/ولادت امام زمان(عج) مبارک باد ١٣٩٧/٢/١٥ روز ملی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46933/روز ملی خلیج فارس ١٣٩٧/٢/١٠ میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام، روز جوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46836/میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام، روز جوان ١٣٩٧/٢/٨ برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله مهمان نواز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46711/برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله مهمان نواز ١٣٩٧/٢/٤ سلامت برای همه ، در همه جا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46594/سلامت برای همه ، در همه جا ١٣٩٧/٢/٣ ارتحال آیت الله مهمان نواز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46580/ارتحال آیت الله مهمان نواز ١٣٩٧/٢/٣ ولادت امام زین العابدین (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46513/ولادت امام زین العابدین (ع) ١٣٩٧/٢/٢ ولادت امام زین العابدین (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46511/ولادت امام زین العابدین (ع) ١٣٩٧/٢/٢ میلاد حضرت ابوالفضل العباس گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46490/میلاد حضرت ابوالفضل العباس گرامی باد ١٣٩٧/٢/١ آمار مراجعه کنندگان به واحد اورژانس و آزمایشگاه بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45928/آمار مراجعه کنندگان به واحد اورژانس و آزمایشگاه بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/١/١٤ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – فروردین ماه 1397-سال نو مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45866/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – فروردین ماه 1397-سال نو مبارک ١٣٩٧/١/٨ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال فروردین ماه سال 1379-سال نو مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45865/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال فروردین ماه سال 1379-سال نو مبارک ١٣٩٧/١/٨ برنامه مقیم پزشكان بیهوشی بيمارستان بنت الهدي فروردین ماه 1397-سال نو مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45864/برنامه مقیم پزشكان بیهوشی بيمارستان بنت الهدي فروردین ماه 1397-سال نو مبارک ١٣٩٧/١/٨ تولد 92 نوزاد در چهار روز ابتدای سال 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45849/تولد 92 نوزاد در چهار روز ابتدای سال 97 ١٣٩٧/١/٧ بازدید هیات بورد دستیاری کودکان از بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45846/بازدید هیات بورد دستیاری کودکان از بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/١/٧ تبریک سال نو ریاست بیمارستان در حضور پرسنل بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45840/تبریک سال نو ریاست بیمارستان در حضور پرسنل بخش ١٣٩٧/١/٧ نوروز 1397 مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45839/نوروز 1397 مبارک ١٣٩٧/١/٧ اولین نوزاد متولد شده در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45848/اولین نوزاد متولد شده در سال 1397 ١٣٩٧/١/٧ بازدید مترون و روابط عمومی بیمارستان و تبریک سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45842/بازدید مترون و روابط عمومی بیمارستان و تبریک سال نو ١٣٩٧/١/٧ برنامه روزانه کاروزان و کارآموزان زنان- اسفند ماه 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45357/برنامه روزانه کاروزان و کارآموزان زنان- اسفند ماه 1396 ١٣٩٦/١٢/١٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی اسفند ماه 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45356/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی اسفند ماه 96 ١٣٩٦/١٢/١٧ مجله شماره یک بیمارستان بنت الهدی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45181/مجله شماره یک بیمارستان بنت الهدی بجنورد ١٣٩٦/١٢/١٣ جشن نوزاد نارس در بیمارستان بنت الهدی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45178/جشن نوزاد نارس در بیمارستان بنت الهدی بجنورد ١٣٩٦/١٢/١٣