News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٨/٢٦ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان بنت الهدای بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزاری تمرین تریاژ در بحران (بیمارستان بنت الهدی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51426/برگزاری تمرین تریاژ در بحران (بیمارستان بنت الهدی) ١٣٩٧/٨/١٤ گزارش تصویری از حضور پرشور کارکنان بیمارستان بنت الهدی در راهپیمایی 13 آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51385/گزارش تصویری از حضور پرشور کارکنان بیمارستان بنت الهدی در راهپیمایی 13 آبان ١٣٩٧/٨/١٣ برگزاری مانور آمادگی مدیران و مسئولین بخشها و واحدهای بیمارستان بنت الهدی در هنگام بروز حوادث وبلایا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51358/برگزاری مانور آمادگی مدیران و مسئولین بخشها و واحدهای بیمارستان بنت الهدی در هنگام بروز حوادث وبلایا ١٣٩٧/٨/١٢ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان آبان ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51212/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان آبان ماه 1397 ١٣٩٧/٨/٣ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آبان ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51211/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آبان ماه 1397 ١٣٩٧/٨/٣ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آبان ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51210/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آبان ماه 1397 ١٣٩٧/٨/٣ بازدید اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51209/بازدید اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی بنت الهدی ١٣٩٧/٨/٣ بازدید اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51206/بازدید اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی بنت الهدی ١٣٩٧/٨/٣ ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51192/ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه ١٣٩٧/٨/٢ مورنینگ استاژرهای نوزادان با حضور فوق تخصص نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51075/مورنینگ استاژرهای نوزادان با حضور فوق تخصص نوزادان ١٣٩٧/٧/٢٨ گراند راند با حضور متخصصین محترم زنان در بخش جراحی زنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51074/گراند راند با حضور متخصصین محترم زنان در بخش جراحی زنان ١٣٩٧/٧/٢٨ برگزاری کلاس آموزشی معاینه فیزیکی نوزاد جهت پرسنل درمانی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51073/برگزاری کلاس آموزشی معاینه فیزیکی نوزاد جهت پرسنل درمانی بیمارستان ١٣٩٧/٧/٢٨ آموزش ونتیلاتور SLE جهت پرسنل شاغل در NICU دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51072/آموزش ونتیلاتور SLE جهت پرسنل شاغل در NICU ١٣٩٧/٧/٢٨ معرفی واحد آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51045/معرفی واحد آموزش ١٣٩٧/٧/٢٦ جلسه کارگروه زنان با حضور ریاست محترم بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51044/جلسه کارگروه زنان با حضور ریاست محترم بیمارستان ١٣٩٧/٧/٢٦ ورزش و نرمش بانوان بیمارستان بنت الهدی به مناسبت هفته سلامت بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51054/ورزش و نرمش بانوان بیمارستان بنت الهدی به مناسبت هفته سلامت بانوان ١٣٩٧/٧/٢٦ شرایط جدید برای ارتقاء رتبه شغلی عالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50992/شرایط جدید برای ارتقاء رتبه شغلی عالی ١٣٩٧/٧/٢٤ ارتقاء رتبه شغلی خبره برای مشاغل کاردانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50989/ارتقاء رتبه شغلی خبره برای مشاغل کاردانی ١٣٩٧/٧/٢٤ ثبت نام در سامانه ثبت تجارب مدیران سلامت برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50742/ثبت نام در سامانه ثبت تجارب مدیران سلامت برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی ١٣٩٧/٧/١٢ برگزاری دوره آموزشی (طرح مهندسی مشاغل،آئین نامه و دستورالعمل اجرایی) به صورت ویدئو کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50741/برگزاری دوره آموزشی (طرح مهندسی مشاغل،آئین نامه و دستورالعمل اجرایی) به صورت ویدئو کنفرانس ١٣٩٧/٧/١٢ ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50715/ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه ١٣٩٧/٧/١١ ثبت نام نیروهای متقاضی تداوم طرح در سامانه رشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50713/ثبت نام نیروهای متقاضی تداوم طرح در سامانه رشد ١٣٩٧/٧/١١ برگزاری دوره اول آزمون توانمندی همکاران محترم ماما شاغل در بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50542/برگزاری دوره اول آزمون توانمندی همکاران محترم ماما شاغل در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٧/٥ برگزاری کلاس آموزشی جهت همکاران محترم پرستاری ، مامایی، هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50540/برگزاری کلاس آموزشی جهت همکاران محترم پرستاری ، مامایی، هوشبری و اتاق عمل ١٣٩٧/٧/٥ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مهر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50537/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مهر ماه 1397 ١٣٩٧/٧/٥ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مهر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50536/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مهر ماه 1397 ١٣٩٧/٧/٥ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – مهر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50535/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – مهر ماه 1397 ١٣٩٧/٧/٥ برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا ( بیمارستان بنت الهدی ) در دهه اول محرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50334/برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا ( بیمارستان بنت الهدی ) در دهه اول محرم ١٣٩٧/٦/٢٦ السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50202/السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع) ١٣٩٧/٦/٢١ ولادت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49961/ولادت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد ١٣٩٧/٦/١٠ اولويت هاي پژوهشي مركز آموزشی و درمانی بيمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49868/اولويت هاي پژوهشي مركز آموزشی و درمانی بيمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٦/٦ سوپروایزر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49867/سوپروایزر آموزشی ١٣٩٧/٦/٦ آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49866/آموزش سلامت ١٣٩٧/٦/٦ آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49863/آموزشی ١٣٩٧/٦/٦ فرآیندها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49862/فرآیندها ١٣٩٧/٦/٦ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49848/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1397 ١٣٩٧/٦/٦ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49847/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1397 ١٣٩٧/٦/٦ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال شهریور ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49845/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال شهریور ماه 1397 ١٣٩٧/٦/٦ روز کارمند مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49777/روز کارمند مبارک باد ١٣٩٧/٦/٤ زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49712/زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد ١٣٩٧/٦/١ سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49609/سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام ) ١٣٩٧/٥/٢٨ شهادت امام محمد تقی(ع) تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49470/شهادت امام محمد تقی(ع) تسلیت باد ١٣٩٧/٥/٢١ برگزاری کلاس دخانیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49365/برگزاری کلاس دخانیات ١٣٩٧/٥/١٦ بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی و درمانی بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49248/بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی و درمانی بنت الهدی ١٣٩٧/٥/١٠ برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان درمرداد ماه 97بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49180/برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان درمرداد ماه 97بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در تیر ماه 97بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49179/برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در تیر ماه 97بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در خرداد ماه 97بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49178/برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در خرداد ماه 97بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در اردیبهشت ماه 97بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49177/برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در اردیبهشت ماه 97بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در فروردین ماه 97بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49176/برنامه آموزشی روزانه کارآموزان و کارورزان نوزادان در فروردین ماه 97بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٥/٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– مرداد ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49175/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– مرداد ماه 97 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– تیر ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49174/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– تیر ماه 97 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– خرداد ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49173/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– خرداد ماه 97 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– اردیبهشت ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49172/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی– اردیبهشت ماه 97 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی فروردین ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49171/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی فروردین ماه 97 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مرداد ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49168/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مرداد ماه 1397 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مرداد ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49167/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مرداد ماه 1397 ١٣٩٧/٥/٧ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – مرداد ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49166/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – مرداد ماه 1397 ١٣٩٧/٥/٧ میلاد با سعادت امام رضا (ع) مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49078/میلاد با سعادت امام رضا (ع) مبارک باد ١٣٩٧/٥/٣ برگزاری کلاس آتشنشانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48894/برگزاری کلاس آتشنشانی ١٣٩٧/٤/٢٦ ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48814/ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر مبارک باد ١٣٩٧/٤/٢٤ شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48730/شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد. ١٣٩٧/٤/١٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان تیر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48609/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان تیر ماه 1397 ١٣٩٧/٤/١٢ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال تیر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48608/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال تیر ماه 1397 ١٣٩٧/٤/١٢ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – تیر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48607/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي – تیر ماه 1397 ١٣٩٧/٤/١٢ فرم ارزشیابی کارآموزان پرستاری و مامایی توسط سرپرستار بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48461/فرم ارزشیابی کارآموزان پرستاری و مامایی توسط سرپرستار بخش ١٣٩٧/٤/٦ چک لیست سنجش اساتید جهت تشویق اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48460/چک لیست سنجش اساتید جهت تشویق اعضاء هیات علمی ١٣٩٧/٤/٦ پایش استفاده از روش ها و وسایل ایمن توسط فراگیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48459/پایش استفاده از روش ها و وسایل ایمن توسط فراگیران ١٣٩٧/٤/٦ پایش رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط فراگیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48458/پایش رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط فراگیران ١٣٩٧/٤/٦ چك ليست پایش منشور حقوق بیمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48457/چك ليست پایش منشور حقوق بیمار ١٣٩٧/٤/٦ فرم سنجش رضایتمندی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48456/فرم سنجش رضایتمندی هیئت علمی ١٣٩٧/٤/٦ پرسشنامه ارزشیابی عضو هیات علمی توسط فراگیر ( تدریس نظری استاد) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48455/پرسشنامه ارزشیابی عضو هیات علمی توسط فراگیر ( تدریس نظری استاد) ١٣٩٧/٤/٦ پرسشنامه ارزشیابی عضو هیات علمی بالینی پزشکی توسط فراگیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48454/پرسشنامه ارزشیابی عضو هیات علمی بالینی پزشکی توسط فراگیر ١٣٩٧/٤/٦ فرم ارزیابی دانشجویان از اساتید هیئت علمی بالینی مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48452/فرم ارزیابی دانشجویان از اساتید هیئت علمی بالینی مامایی و پرستاری ١٣٩٧/٤/٦ فرم ثبت تجربیات فراگیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48449/فرم ثبت تجربیات فراگیران ١٣٩٧/٤/٦ حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48214/حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد ١٣٩٧/٣/٢٧ فرم سنجش رضایتمندی فراگیر از امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48169/فرم سنجش رضایتمندی فراگیر از امکانات آموزشی و رفاهی ١٣٩٧/٣/٢٣ آزمون توانمندی پرسنل مامایی شاغل در بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48093/آزمون توانمندی پرسنل مامایی شاغل در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٧/٣/٢٠ سال روز وفات حضرت خدیجه (س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47709/سال روز وفات حضرت خدیجه (س) ١٣٩٧/٣/٥ سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر؛ حماسه پر افتخار تاریخ ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47700/سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر؛ حماسه پر افتخار تاریخ ایران ١٣٩٧/٣/٣ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان خرداد ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47641/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان خرداد ماه 1397 ١٣٩٧/٣/٢