News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/١/٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45538/دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد ١٣٩٦/١٢/٢٢ کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45530/کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٢ کلاس حیطه علوم پایه جهت دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45529/کلاس حیطه علوم پایه جهت دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار گردید ١٣٩٦/١٢/٢٢ جلسه شورای پژوهش در آموزش و طرح‌های توسعه‌ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45528/جلسه شورای پژوهش در آموزش و طرح‌های توسعه‌ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٢ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45425/دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد ١٣٩٦/١٢/١٩ مرحله چهارم و پنجم کارگاه توانمندسازی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45386/مرحله چهارم و پنجم کارگاه توانمندسازی اساتید برگزار شد ١٣٩٦/١٢/١٦ برگزاری مرحله سوم کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44830/برگزاری مرحله سوم کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١٢/٧ برگزاری مرحله دوم کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44828/برگزاری مرحله دوم کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١٢/٧ واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44548/واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه داد ١٣٩٦/١١/٣٠ جلسه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با مسئولان دفاتر توسعه آموزش برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44411/جلسه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با مسئولان دفاتر توسعه آموزش برگزار شد ١٣٩٦/١١/٢٥ شروع به کار باشگاه المپیادی‌های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44328/شروع به کار باشگاه المپیادی‌های دانشگاه ١٣٩٦/١١/٢٤ همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44327/همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد ١٣٩٦/١١/٢٤ برگزاری مرحله اول کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44202/برگزاری مرحله اول کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١١/٢١ جلسه واحد آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44075/جلسه واحد آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١١/١٧ اطلاعیه: برگزاری همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44051/اطلاعیه: برگزاری همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان ١٣٩٦/١١/١٦ اولین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44059/اولین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید برگزار شد ١٣٩٦/١١/١٦ شش فرآیند آموزشی در یازدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری به عنوان فرآیندهای برتر شناخته شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43780/شش فرآیند آموزشی در یازدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری به عنوان فرآیندهای برتر شناخته شدند ١٣٩٦/١١/١٠ اعزام دانشجویان به کارکاه آموزشی ویژه حیطه استدلال بالینی المپیاد علمی دانشجویی در مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43682/اعزام دانشجویان به کارکاه آموزشی ویژه حیطه استدلال بالینی المپیاد علمی دانشجویی در مشهد ١٣٩٦/١١/٧ پیمایش بررسی وضعیت توسعه کیفی آموزش در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43680/پیمایش بررسی وضعیت توسعه کیفی آموزش در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ١٣٩٦/١١/٧ برگزاری سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه‌ای در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43674/برگزاری سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه‌ای در علوم پزشکی ١٣٩٦/١١/٧ داوری یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری انجام و فرآیندهای برتر دانشگاهی انتخاب شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43638/داوری یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری انجام و فرآیندهای برتر دانشگاهی انتخاب شدند ١٣٩٦/١١/٦ اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43609/اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی ١٣٩٦/١١/٤ داوری فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری انجام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43560/داوری فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری انجام شد ١٣٩٦/١١/٣ جلسه برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه توانمندسازی اساتید تشکیل شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43488/جلسه برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه توانمندسازی اساتید تشکیل شد ١٣٩٦/١١/٢ جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43487/جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٢٨ برگزاری آزمایشی کارگاه توانمندسازی اساتید با حضور معاون آموزشی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43165/برگزاری آزمایشی کارگاه توانمندسازی اساتید با حضور معاون آموزشی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ١٣٩٦/١٠/٢٠ برگزاری جلسه جمع بندی در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43162/برگزاری جلسه جمع بندی در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش ١٣٩٦/١٠/١٩ برگزاری جلسه در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43161/برگزاری جلسه در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش ١٣٩٦/١٠/١٩ مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری تمدید شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42910/مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری تمدید شد ١٣٩٦/١٠/١٦ برگزاری نشست غیرحضوری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42818/برگزاری نشست غیرحضوری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ١٣٩٦/١٠/١٢ اقدام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به ارائه مشاوره نویسندگان و صاحبان فرآیند طی چهار روز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42673/اقدام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به ارائه مشاوره نویسندگان و صاحبان فرآیند طی چهار روز ١٣٩٦/١٠/٩ گزارش تصویری 1 از دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه با حضور اساتید دانشگاه شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42650/گزارش تصویری 1 از دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه با حضور اساتید دانشگاه شیراز ١٣٩٦/١٠/٩ دوره آموزشی با موضوعات آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی با حضور اساتید مدعو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42642/دوره آموزشی با موضوعات آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی با حضور اساتید مدعو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٩ حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و مسئول کارگروه آمایش سرزمینی دانشگاه در کارگاه آموزشی ترویج مبانی و کاربست عملی مولفه های اجتماعی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42640/حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و مسئول کارگروه آمایش سرزمینی دانشگاه در کارگاه آموزشی ترویج مبانی و کاربست عملی مولفه های اجتماعی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ١٣٩٦/١٠/٩ جلسه هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42632/جلسه هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٦ برگزاری جلسات تیم مدیریت آموزشی در سه بیمارستان طی هفته جاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42631/برگزاری جلسات تیم مدیریت آموزشی در سه بیمارستان طی هفته جاری ١٣٩٦/١٠/٦ برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي در سالن اجتماعات مركز بهداشت بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42630/برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي در سالن اجتماعات مركز بهداشت بجنورد ١٣٩٦/١٠/٦ اطلاعیه ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42276/اطلاعیه ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/١٠/١ تودیع و معارفه مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42277/تودیع و معارفه مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٦/٩/٢٩ تشکیل جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42131/تشکیل جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی ١٣٩٦/٩/٢٧ برگزاری مرحله سوم کارگاه فرآیندنویسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41848/برگزاری مرحله سوم کارگاه فرآیندنویسی ١٣٩٦/٩/١٩ حضور پررنگ اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41846/حضور پررنگ اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران ١٣٩٦/٩/١٩ ارائه دو سخنرانی و 6 پوستر اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41845/ارائه دو سخنرانی و 6 پوستر اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور ١٣٩٦/٩/١٩ انتصاب مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از سوی معاون آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41792/انتصاب مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از سوی معاون آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/٩/١٥ انتصاب معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از سوی معاون آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41791/انتصاب معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از سوی معاون آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/٩/١٥ برگزاری مرحله سوم کارگاه فرآیندنویسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41779/برگزاری مرحله سوم کارگاه فرآیندنویسی ١٣٩٦/٩/١٥ تشکیل جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41590/تشکیل جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی دانشگاه ١٣٩٦/٩/١١ حضور پررنگ اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41407/حضور پررنگ اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران ١٣٩٦/٩/٤ ارائه دو سخنرانی و 6 پوستر اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41405/ارائه دو سخنرانی و 6 پوستر اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور ١٣٩٦/٩/٤ حضور دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور به عنوان مدرس اخلاق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41404/حضور دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور به عنوان مدرس اخلاق ١٣٩٦/٩/٤ نشست علمی کمیته دانش پژوهی دانشگاه با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت به صورت وبینار همزمان با سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40971/نشست علمی کمیته دانش پژوهی دانشگاه با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت به صورت وبینار همزمان با سراسر کشور ١٣٩٦/٨/١٦ نشست علمی کمیته دانش پژوهی دانشگاه با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت به صورت وبینار همزمان با سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/41842/نشست علمی کمیته دانش پژوهی دانشگاه با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت به صورت وبینار همزمان با سراسر کشور ١٣٩٦/٨/١٦ بازدید رئیس دانشگاه از آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40829/بازدید رئیس دانشگاه از آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی ١٣٩٦/٨/١٣ کارگاه فرآیندنویسی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40356/کارگاه فرآیندنویسی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار خواهد شد ١٣٩٦/٧/٣٠ کارگاه آموزشی فرآیند نویسی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40227/کارگاه آموزشی فرآیند نویسی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/٧/٢٥ کارگاه آموزشی فرآیند نویسی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40226/کارگاه آموزشی فرآیند نویسی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/٧/٢٥ قبولی دو نفر از دانشجویان دانشگاه با استفاده از سهمیه بدون آزمون استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40150/قبولی دو نفر از دانشجویان دانشگاه با استفاده از سهمیه بدون آزمون استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٦/٧/٢٤ جلسه کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه روز چهارشنبه 12 مهرماه برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39684/جلسه کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه روز چهارشنبه 12 مهرماه برگزار خواهد شد ١٣٩٦/٧/١١ برگزاری جلسه بررسی چالش های ارزشیابی 360 درجه اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39682/برگزاری جلسه بررسی چالش های ارزشیابی 360 درجه اساتید ١٣٩٦/٧/١١ اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان استان در خصوص جایزه‌های تحصیلی این بنیاد برای دانشجویان نو ورود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39565/اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان استان در خصوص جایزه‌های تحصیلی این بنیاد برای دانشجویان نو ورود ١٣٩٦/٧/٤ قبولی دو نفر از دانشجویان دانشگاه با استفاده از سهمیه با آزمون استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39455/قبولی دو نفر از دانشجویان دانشگاه با استفاده از سهمیه با آزمون استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٦/٧/٢ برگزاری کارگاه آموزشی راه اندازی مولاژهای CPR بزرگسالی و اطفال و مولاژهای مگاکد در مرکز مهارت های بالینی بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39386/برگزاری کارگاه آموزشی راه اندازی مولاژهای CPR بزرگسالی و اطفال و مولاژهای مگاکد در مرکز مهارت های بالینی بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٦/٧/١ بازدید دکتر مرتضوی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از نحوه برگزاری آزمون پیش کارورزی دانشجویان پرستاری ورودی 92 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39078/بازدید دکتر مرتضوی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از نحوه برگزاری آزمون پیش کارورزی دانشجویان پرستاری ورودی 92 ١٣٩٦/٦/٢٠ پیام تبریک جناب آقای دکتر مرتضوی به مناسبت انتصاب مدیر جدید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39045/پیام تبریک جناب آقای دکتر مرتضوی به مناسبت انتصاب مدیر جدید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ١٣٩٦/٦/٢٠ دکتر عظیم میرزازاده به عنوان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39043/دکتر عظیم میرزازاده به عنوان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب شد ١٣٩٦/٦/٢٠ انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با حکم وزیر بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/38871/انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با حکم وزیر بهداشت ١٣٩٦/٦/١٣ جلسه کارگروه توسعه و تعالی علوم اعصاب کلان منطقه 9 کشوری با حضور پروفسور سمیعی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/38829/جلسه کارگروه توسعه و تعالی علوم اعصاب کلان منطقه 9 کشوری با حضور پروفسور سمیعی برگزار شد ١٣٩٦/٦/١٣ اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/38251/اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان ١٣٩٦/٥/٣٠ اعزام دانشجو به اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/38198/اعزام دانشجو به اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ١٣٩٦/٥/٢٩ برگزاری کارگاه های توانمندسازی پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی شهرستان بجنورد جهت تربیت مربیان پرسپتورشیپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/38167/برگزاری کارگاه های توانمندسازی پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی شهرستان بجنورد جهت تربیت مربیان پرسپتورشیپ ١٣٩٦/٥/٢٨ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشانمتقاضی مقطع کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37752/قابل توجه دانشجویان استعداد درخشانمتقاضی مقطع کارشناسی ارشد سال 96 ١٣٩٦/٥/١١ اطلاعیه مهم دفتر استعداد درخشان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37554/اطلاعیه مهم دفتر استعداد درخشان دانشگاه ١٣٩٦/٥/٤ اطلاعیه مهم شماره 2 دفتر استعداد درخشان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37553/اطلاعیه مهم شماره 2 دفتر استعداد درخشان دانشگاه ١٣٩٦/٥/٤ مسابقه طراحی نشان ویژه اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37388/مسابقه طراحی نشان ویژه اعضای هیات علمی بالینی قابل توجه کلیه هنرمندان، دانشجویان و طراحان گرافیک ١٣٩٦/٤/٣١ بازدید معاون آموزشی دانشگاه و اعضای کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی از بیمارستان های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37092/بازدید معاون آموزشی دانشگاه و اعضای کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی از بیمارستان های دانشگاه ١٣٩٦/٤/٢٠ اولین مدرسه تابستانی کشوری ویژه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37043/اولین مدرسه تابستانی کشوری ویژه یادگیری الکترونیکی قابل توجه دانشجویان عزیز ١٣٩٦/٤/١٨ اطلاعیه؛ تمدید مهلت ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36963/اطلاعیه؛ تمدید مهلت ارزشیابی اساتید قابل توجه دانشجویان گرامی ١٣٩٦/٤/١٤ اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36888/اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان ١٣٩٦/٤/١٢ برگزاری جلسه کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36808/برگزاری جلسه کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی ١٣٩٦/٤/١١ تشکیل جلسه واحد پژوهش در آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36788/تشکیل جلسه واحد پژوهش در آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی ١٣٩٦/٤/١٠