گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های کل : ۸۱۱۵۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/١٠/١١ - ۲۵۰ مورد

رادیولوژی


مسئول فنی رادیولوژی: 

دکتر معصومه صادقی

متخصص رادیولوژی

مسئول واحد رادیولوژی:

محمد رمضان زاده

کارشناس رادیولوژی

05832340722-05832340444

داخلی 121-122

وظایف ومسئولیت های مسئول فنی رادیولوژی:

1-   سرپرستی کلیه امور فنی واداری بخش

2-  کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی،ساختمانی ،دارویی وتجهیزات بخش و تطبیق آنها با استانداردهای ارزشیابی بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

3-  کنترل حضور وغیاب وعملکرد کیفی پزشکان رادیولوژی و کارکنان فنی واداری واحد تحت سرپرستی

4-  تعیین اولویت پذیرش وبررسی وضعیت بیماران اورژانسی

5-  نظارت بر برآورد تنظیم درخواست تجهیزات پزشکی و مصرفی

6-  حضور مستمر وفعال در ساعات تعیین شده و نوبت کاری درج شده در پروانه مسئول فنی واحد زیربط

7-   نظارت برکیفیت وقابل استفاده بودن تجهیزات وملزومات هر بخش ونیز داروهای موجود در بخش

8-  نظارت برحسن انجام خدمات تشخیصی – درمانی

9-  نظارت برثبت گزارش دقیق عملکرد،آمار واطلاعات مربوط به بخش به تفکیک خدمات تشخیصی ودرمانی

10- پیروی و رعایت کلیه مقررات ودستورالعمل های صادره از سوی مراجع ذیصلاح در ارتباط با حرفه شغلی

11- تهیه وتنظیم برنامه کاری قسمت های مختلف واحد

12- بررسی ونظارت برایمنی کارکنان از لحاظ مخاطرات کار با پرتوهای یونیزان ،ضوابط ساختمانی و ...


جستجو
cpr در یک نگاه ... (۱۱۸۱ بازدید)
کرونا ویروس (۷۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...