-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۷۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۰۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۳۴۲ مورد

بهداشت محیط


مسئول واحد:  خانم فاطمه شیردل

کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس : 4-2236551

داخلی164

 

********************************************

شرح وظایف:

1-جمع آوري.تنظيم .طبقه بندي وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارهاي مورد نياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان

2-شناخت .دسته بندي وتعيين اولويت ها ونيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان

3-مطالعه وتحقيق درزمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان

4-انتخاب وپيشنهاد روشهاي جديد کاربردي درجهت برنامه ريزي وارتقاء کمي وکيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان

5-اجرا وپيگيري ونظارت بر اعمال مفاد آئين نامه هاي ضوابط واستاندارد ها .بخشنامه ها ودستورالعملهاي درحيطه وظايف

6-تشکيل وشرکت درجلسات وکميته هاي علمي.تخصصي.اجرايي بهداشت محيط وکنترل عفونت هاي بيمارستاني وپيگيري مصوبات آن درحيطه وظايف

7-انجام بازديد ونظارت مستمر وروزانه برابر مقرارت برحسب ضرورت از اطاقهاي عمل وزايمان.بخشها.تاسيسات.اب وفاضلاب آشپزخانه.انبار وسردخانه مواد غذايي ومرکز سترون سازي.سرويسهاي بهداشتي رختشويخانه

8-نظارت وکنترل بر امرتفکيک .جمع آوري .حمل ودفع مواد زائد جامد

9-برنامه ريزي نظارت وپيگيري اجراي برنامه  کنترل منابع آلوده کننده هوا وسروصدا وبهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش(تهويه)بيمارستان

10-نظارت وپيگيري برنامه هاي مستمر گند زدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط ودستورالعملهاي ابلاغي

11-کلرسنجي آب ونمونه برداري به منظور کنترل آلودگي از قسمتهاي مختلف بيمارستان از قبيل آب-فاضلاب

12-پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريقمسئولين قسمتهاي ذيربط

13-نظارت بر شرايط بهداشت.حرفه اي وايمني کليه قسمتهاي بيمارستان

14-برنامه ريزي ونظارت وپيگري بهسازي محيط بيمارستان

15-برنامه ريزي در جهت مبارزه با حشرات وجوندگان

16-برنامه ريزي نظارت وپيگيري گندزدايي.سم پاشي قسمتهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي وزيست محيطي

17-نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان(اخذ کارت بهداشتي وضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد)قسمت آشپزخانه .آبدارخانه.رختشويخانه

18-پيگيري انجام آزمايشات ومعاينات کارکنان بطور کلي وخصوصاًدرمعرض عوامل زيان آور از جمله :پرتوکاران ورفع نواقص ايمني وحفاظتي بخش پرتوپزشکي

19-تهيه گزارش مشکلات بهداشت محيطي به عنوان مسئولين ذيربط بيمارستان وانعکاس آن از طريق مسئولين  مذکور به مراجع بالاتر

20-مشارکت در برنامه ريزي واجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي کارکنان،بيماران ،مراجعين وکارآموزان

21-نظارت وکنترل وپيگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف  بيمارستان با هماهنگي مرکز بهداشت منطقه

22-ثبت فعاليتها وتنظيم گزارش ماهانهگزاذرش ماهاهنه از اقدامات واصلاحات انجام شده دررفع مشکل بهداشتي

23-ارسال يک نسخه از گزارش ماهانه اقدامات اصلاحي به معاونت بهداشتي دانشگاه

24-انجام سايرامور محوطه از طريق مسئولين ذيربط

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...