گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۳۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۸۷ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۸۳۳ مورد

مددکاری اجتماعی


مددکار بیمارستان : خانم ام البنین صفی زاده

شماره تماس: 4-2236551  داخلی 107

 

شرح وظایف:

این واحد در راستای ارتقای کمی، کیفی ارائه خدمات به مراجعین، هدایت و نظارت بر روند اجرایی واحدهای مدکاری اجتماعی کلیه مراکز درمانی تحت پوشش و ... تشکیل شده است؛ چرا که در مددکاری اجتماعی انسان سالم و کارآمد محور توسعه است و سلامت نگری از محورهای مددکاری اجتماعی پویا و توانمند ساز است و در این راستا توجه به سطح اول پیشگیری هدف ارائه اطلاعات و آگاه سازی به موقع که منجر به افزایش دانش تغییر نگرش و تغییر کنش ( رفتار ) شود، سرلوحه برنامه های مددکاری اجتماعی قرار می گیرد.

مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزشها، مهارتها و روشها که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر تواناییها و استفاده از منابع موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کرده و به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست یابند و پس از آن بتوانند تأثیرگذار نیز باشند.

1- بررسي و حل مسايل و مشكلات بهداشتي و درماني مدد جويان بيمار مراجعه كننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه، اجراي طرحهاي كمكي در رفع مشكل آنان.

2- راهنمايي و معرفي مددجويان مراجعه كننده جهت دريافت امكانات پزشكي و پيراپزشكي به مراكز درماني تابعه و ديگر موسسات درماني كشور.

3- پيگيري درمان مددجويان بيمار و ايجاد ارتباط با موسسه درماني ارائه دهنده خدمات پزشكي.

4- شناسايي و ايجاد ارتباط حرفه اي با منابع مالي ، اجتماعي ، رفاهي و درماني جهت كمك به حل مشكل اقتصادي مددجويان بيمار در پرداخت هزينه هاي درماني همچنين در صورت نياز ارتباط با موسسات خيريه ، كميته امداد يا سازمان بهزيستي.

5- بررسي شكايات واصله از واحد مددكاري مراكز و ارائه گزارش و پيگيري در جهت رفع مشكل شاكيان.

6- نظارت، بازديد و كنترل بر حسن اجراي وظايف واحدهاي مددكاري مراكز درماني تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشي ستاد ذيربط.

7 - تشكيل جلسات توجيهي مددكاري و ارائه مشورتهاي تخصصي به مددكاران واحدهاي تابعه جهت ارتقاء و پيشبرد كمي و كيفي فعاليت هاي مددكاري.

8- جذب و توزيع مناسب نيروي انساني واحدهاي تابعه مددكاري اعم از نقل و انتقال، استخدام و بكارگيري مشمولين طرح نيروي انساني.

9 - همكاري در تشكيل دوره هاي آموزشي حين خدمت جهت بالا بردن كيفيت امور مددكاري

10- جمع آوري آمار و اطلاعات درخصوص فعاليت هاي واحد مددكاري مراكز تابعه و بررسي ،پايش ،ارزشيابي فعاليتها و انعكاس به مقامات ذيربط

12-همكاري و ارائه خدمات مددكاري اجتماعي يا اعزام مددكاران جهت كمك به آسيب ديدگان حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل و حوادث غير طبيعي

13-ايجاد هماهنگي بين خدمات مددكاري اجتماعي و ساير فعاليتهاي درماني ستاد

14-برنامه ريزي در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خير و موسسات و نهادها درخصوص همكاريهاي بهداشتي درماني و رفاهي

15-انجام تحقيقات و پژوهشهاي اجتماعي، درماني در ارتباط با وظايف مددكاري و ارائه نتايج بدست آمده به مقامات ذيربط جهت برنامه ريزيهاي مقتضي

16-انجام هماهنگي هاي لازم جهت اجراي دستورالعملها و مقررت ابلاغي بهداشتي - درماني از وزارتخانه و يا دانشگاه علوم پزشکي

17- مشارکت جدي در کميته هاي بيمارستاني در جهت تحقق اهداف مددكاري اجتماعي در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع

18-شركت در دوره هاي آموزشي و همايش ها و..مرتبط با رشته مددكاري اجتماعي در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد كردن اطلاعات و آموزه ها جهت به كارگيري

در حوزه مصدومين ترافيكي :

19-جمع آوري و بررسي هزينه هاي تخفيفي رايگان اعمال شده از واحدهاي مددكاري مراكز و اعلام مبلغ تخفيفي به وزارت متبوع ، همچنين پيگيري جهت بودجه تخصيصي از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز

20-جمع آوري و بررسي كليه پرونده هاي مصدومين ترافيكي مراكز دانشگاهي و غير دانشگاهي تحت پوشش دانشگاه و اعلام مبلغ تخفيفي به وزارت متبوع ، همچنين پيگيري جهت بودجه تخصيصي از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز .

21-پيگيري بودجه هاي مربوط بيماران خاص، صعب العلاج و سرطان و ديابت و نيازمندان

22-بررسي كليه فاكتور پروتز هاي پرونده مصدومين ترافيكي و پيگيري امر در صورت مغايرت فاكتور ها و هزينه آنها با خدمات ارائه شده

23-بازديد از واحدهاي حسابداري ،ترخيص، اورژانس، داروخانه، بخش هاي جراحي، تجهيزات پزشكي ، مدارك پزشكي مراكز درماني و ارزيابي عملكرد آنها جهت بررسي وضعيت مصدومين ترافيكي و اسناد مربوط به آنها

در حوزه قطب هاي سرطان:

24- پيگيري جهت توسعه بخشهاي قطبي حمايت از بيماران سرطاني

25-جمع آوري و بررسي كليه پرونده هاي مربوط به بيماران سرطاني وبيماران خاص ، صعب العلاج جهت دريافت تخفيفهاي اعمال شده از وزارت متبوع و تخصيص آن به مراكز

26-تائيد داروي هرسپتين بيماران سرطاني در به صورت الكترونيكي در سامانه مربوطه

در حوزه ديابت:

27-اجراي فاز 2 برنامه كشوري پيشگيري كنترل و درمان ديابت در قطبهاي ديابت به عنوان فوكال پوينت اجرايي معاونت درمان و پيگيري تخصيص اعتبارات اين برنامه

28-آموزش پرسنل ارائه كننده خدمات به بيماران ديابتي جهت ارتقا كيفيت خدمات

29- انجام بازديد هاي مكرر از قطب هاي ديابت ،سرطان وساير مراكز درماني جهت نظارت بر كيفيت و كميت ارائه خدمات به بيماران.

30-تهيه پمفلت هاي آموزشي جهت پيشگيري ثانويه و ثالثيه بيماري ديابت

31-توسعه و تجهيز قطب هاي ديابت جديد جهتارتقاء كمي و كيفي ارائه خدمات به بيماران ديابتي

درحوزه PKU

32- توسعه مراكز منتخب در قالب راه اندازي بيمارستان منتخب ديگر و تجهيز آنها

33-پيگيري جهت دريافت دستگاه هاي مورد نياز از قبيل HPLC در مراكز

34-همكاري در برگزاري كلاسهاي آموزشي براي خانواده بيماران فنيل كتونوري

35-پيگيري جهت حل مشكلات مراكز منتخب PKU

حوزه سامانه پيگيري درمان و داروي متقاضيان سفرهاي هيات محترم دولت

36-آموزش دستورالعمل اجرايي سامانه و رفع نواقص حسابداران مراكز درماني در خصوص نحوه اجرا ، چگونگي ثبت اطلاعات

37-هماهنگي با ساير معاونت درمان دانشگاه ها ي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ساير استان ها جهت ارجاع بيماران مربوطه د رصورت لزوم

38-پذيرش بيماران ارجاعي از ساير دانشگاه ها و بررسي تناسب مبالغ تقبل گرديده جهت بيماري فرد ضمن هماهنگي با مراكز درماني

39-پذيرش بيماران ارجاعي از نهاد محترم رياست جمهوري و استانداري ،كارشناسي وضعيت اجتماعي -اقتصادي بيماران و طرح موضوع در كميته درمان با حضور مدير محترم درمان مشاور محترم اجرايي و رئيس اداره مددكاري اجتماعي و مساعدت در هزينه هاي درماني مطابق دستورالعمل اجرايي مربوطه

40-هماهنگي با معاونت محترم غذا و داروي دانشگاه جهت راه اندازي سامانه دارويي در چهار داروخانه منتخب آن معاونت محترم و آموزش به مسئولين محترم فني داروخانه هاي مذكور در خصوص آموزش دستورالعمل اجرايي سامانه ، نحوه اجرا و چگونگي ثبت اطلاعات

41-پيگيري جهت تخصيص هزينه هاي متعهد شده از نهاد محترم رياست جمهوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۷۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...