گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۰۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۹۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۹۹۰۹۴ مورد

سوپروایزر در گردش


سوپروایزرهای در گردش بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان

1-خانم ثابتی فضلی

2-آقای روشن ضمیر

3-آقای زارعی

4-آقای علیزاده

5- خانم قدیری

 

 

شماره تماس دفتر خدمات پرستاری: 1525136

شرح وظايف سوپروايزر در گردش

 همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحد هاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين - ارائه پيشنهادات الزم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري و مامايي - مشاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان ، مددجويان - برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و ترخيص مددجويان - تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود، گيرندگان و ارائه كنندگان خدمت و عملكرد واحدهاي ذيربط - ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط - تشخيص نيازها و مشكالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري و اقدام جهت حل آن ها - مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري بر اساس توانايي ها ونيازها در واحد ها و شيفت هاي مختلف - هماهنگي ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد - شركت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاءسطح اگاهي و مهارت خود - شركت در كميته هاي بيمارستان - تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها - نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب )چك ليست( - بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق - ارائه راهنمايي هاي الزم به كاركنان پرستاري ،كمك و حمايت آنها - ثبت حوادث، وقايع غير مترقبه، آمار و گزارش به مافوق - كنترل نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات و دارو ها در واحد هاي پرستاري و مامايي - نظارت بر حسن اجراي خدمات پرستاريجستجو
13 (۱۷۰۵ بازدید)
15 (۱۴۶۹ بازدید)
17 (۱۴۶۵ بازدید)
14 (۱۴۶۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...