گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۵۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۹۹۴۷۰ مورد

مسئول داروخانه


 مسئول واحد داروخانه

خانم خمر

شماره تماس:1525113

 

شرح وظایف مسئول فنی داروخانه :

1- کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
2- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
3- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
5- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
6- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
7- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش
8- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
9- برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
10- توجه به نیازهای کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
11- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
12- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کارکنان واحد داروخانه با سایر واحدها
13- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
14- ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها ...)
15- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش
16- تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان واحد مربوطه
17- کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه
18- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کارکنان از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و ...
19- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
20- کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل
21- مشارکت در کمیته دارو و تجهیزات بیمارستان
22- نظارت بر تکمیل فرمهای آماری ماهیانه در واحد مربوطه
23- کنترل و نظارت بر تمیزی و ضد عفونی کردن فضای فیزیکی واحد مربوطه
24- آموزش در خصوص نحوه مصرف و عوارض دارویی به مراجعین سرپایی
25- نظارت بر حضور فیزیکی پرسنل طبق برنامه تنظیمی و تقسیم‌کار در واحد مربوطه
26- تنظیم لیست برنامه ماهیانه پرسنلی درسه شیفت کاری
27- همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از واحدمربوطه
28- آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخشهای بیمارستان، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
29- همکاری باسوپروایزرآموزشی درزمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل وهمکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
30- شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم گیریهای امور مربوط به واحد داروخانه بیمارستان برحسب نیاز
31- مطالعه و بررسی ثبات شکل دارویی با گذشت زمان
32- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای مربوط به امور دارو و تهیه طرح ها و پیشنهادات اصلاحی
33- شرکت در کمیته دارو و تجهیزات و ارائه نظرهای مشورتی در صورت لزوم
34- نظارت و کنترل درخواست دارویی درمانگاهها و بخشها و تخصیص داروی موردنیاز و تحویل دارو با توجه به سهمیه هریک از واحدهای مربوطه
35- نظارت و کنترل دارو و تجهیزات ارسالی به واحدها و قسمتهای مربوطه
36- نظارت بر امور فنی و اداری داروخانه از طریق سرکشیهای مرتب به آن و کوشش در برطرف کردن نیازهای آن و راهنمایی مسئولین مربوط در انجام وظایف محوله
37- نظارت بر نحوه نگهداری انواع دارو در انبارها از نظر تاریخ مصرف و فساد آنها
38- تهیه دارو و لوازم درخواستی از انبار دارو و تجهیزات
39- نظارت و کنترل فاکتورهای خرید دارو از انبار دارو و تجهیزات دانشگاه
40- اعلام اعتبار مالی موردنیاز جهت تامین دارو و تجهیزات
41- تامین احتیاجات واحد در رابطه با امور پرسنلی، وسایل کار و امور فنی و ...
42- شرکت در سمینارهای مربوط به دارو
43- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوقداروخانه بیمارستان فقط به بیماران بستری در بخش ها خدمات ارائه می دهد .جستجو
13 (۱۷۰۷ بازدید)
15 (۱۴۷۰ بازدید)
17 (۱۴۶۵ بازدید)
14 (۱۴۶۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...