گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۶ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۹۵ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۹۷۵ مورد

بهداشت حرفه ای


مسئول واحد: خانم فاطمه مهدی زاده

کارشناس بهداشت حرفه ای

داخلی: 149

*******************************************************************************

شرح وظايف و مسئوليتها :

 • برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف كلي بهداشت حرفه اي باتوجه به سياستها، دستورالعملها و امكانات .
 • نظارت و ارزشيابي و پايش برنامه هاي اجرا شده در واحدهاي سازماني مرتبط و تعيين نقاط قوت و ضعف آنان.
 • شناسايي، اندازه گيري، پايش عوامل زيان آور محيط كار و تعيين راهکارهاي مناسب .
 • شناسايي، ارزيابي و اعلام نواقص بهداشت حرفه اي كارگاهها به كارفرمايان و مسئولين مافوق.
 • اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت حرفه اي براي گروههاي هدف.
 • آشنايي با اصول خدمات بهداشتي اوليه (P.H.C) و نظارت بر حسن اجراي اين خدمات بر شاغلين حرف گوناگون.
 • بازديد از كارگاههاي تحت پوشش و بررسي و ارزيابي اجراي دستورالعملها، قوانين و مقررات بهداشتي مطابق چك ليست و فرمهاي بازديد.
 • نظارت بر انجام فرآيندهاي بهداشت حرفه اي در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت روستايي.
 • بررسي، ارزيابي و تحليل آمار و اطلاعات فعاليتهاي بهداشت حرفه اي كارگاههاي تحت پوشش به منظور ارتقاء فعاليتها.
 • نمونه برداري، اندازه گيري، تحليل و ارزشيابي عوامل زيان آور و مسائل ارگونوميك در محيط كار و ارائه راهکار به منظور پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار باتوجه به استانداردهاي موجود.
 • نظارت و پيگيري در امر تأسيس، تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار .
 • همكاري در تنظيم و پيگيري عمليات اجرائي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و مسموميتهاي ناشي از كار .
 • شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بکارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.
 • مشارکت در تحقيقات کاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.
 


جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۷۲۳ بازدید)
بازسازی بخش زایمان (۴۵۵۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...