×
  • پنج شنبه ٣ فروردین ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

تب سنجی روزانه کارمندان دانشگاه

1241

عکاس: امید حسن نیا