گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۱۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۸۷ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۸۱۶ مورد

شرح وظایف


شرح وظايف سوپروایزر آموزش  به بيمار

سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي – درماني ، توانبخشي و پژوهشي را  تحت نظارت مدير پرستاري در جهت  اهداف سازمان بر عهده دارد . شرح وظايف سوپروايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير ميباشد.

1-    انجام نياز سنجي و تعيين اولويت هاي آموزش به بيمار متناسب با هر گروه از بيماراني كه نيازمند آموزش خاص هستند.

2-  تدوين طرح درس و برنامه ريزي بر اساس نياز سنجي آموزشي : آموزش هاي مربوط به سير بيماري ، نكات تشخيصي درماني ، پيشگيري از بيماري ، پيشگيري و كنترل عوارض ، نحوه مراقبت  از بيمار ، روش هاي خود مديريتي و خود مراقبتي در سلامت و بيماري ، بازگشت به فعاليت هاي روز مره ، سازگاري و تطابق با بيماري ، نوتواني و توانبخشي ، مراقبت هاي دارويي ، حفظ ايمني بيمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه هاي آموزشي مدون طراحي و تدوين نمايند.  

3-  تهيه مطالب و رسانه هاي آموزشي و كمك آموزشي شامل كتاب ، جزوات ، پمفلت و پوستر هاي بهداشتي ، فايل صوتي تصويري و نظاير آن

4-    شناسايي و معرفي منابع و امكانات موجود و جديد و مدرن و تجهيزات و تسهيلات  آموزشي به روز

5-  برگزاري انواع جلسات اموزش انفرادي و گروهي از جمله آموزش چهره به چهره ، جلسات مشاوره و پيگيري بيماران ، بحث و آموزش هاي گروهي ، كنفرانس ، ميز گرد ، سمپوزيوم

6-    تدوين برنامه عملياتي واحد به صورت ساليانه

7-    تهيه و تنظيم برنامه هاي اجرايي به صورت ماهيانه

8-    تهيه ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزش سلامت

9-     حضور فعال در كميته آموزش به بيمار به عنوان دبير كميته

10-   گزارش پيشرفت برنامه به مقام مافوق در كميته دانشگاهي

11-   ارائه پيشنهاد بودجه به مديريت پرستاري

12-   تهيه و گزارش عملكرد مطابق با برنامه

13-   شركت در برنامه هاي مرتبط با آموزش به بيمار با هماهنگي مدير پرستاري

14-   ثبت و گزارش كلي فعاليت ها و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

15-   همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني ، كنترل عفونت  و آموزشي در امر آموزش 

مسئوليت ها :

1-  توانمند سازي نيروي انساني از طريق سازمان دهي و حمايت از برنامه هاي باز آموزي و آموزش ضمن خدمت براي نيرو هاي شاغل

2-    ترويج رويكرد آموزش به بيمار و فرهنگ سازي در اين زمينه

3-  طرح مشكلات در كميته آموزش به بيمار و ارائه راهكار هاي مداخله اي جهت حل مشكلات و تصميم گيري جهت برنامه ريزي آموزشي

4-    پايش و ارزشيابي  مستمر و تعيين ميزان اثر بخش بودن آموزش هاي ارائه شده

5-    بررسي و تعيين شاخص هاي آموزش به بيمار و برنامه ريزي اصلاحي در صورت نياز

6-    ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش سلامت

اختيارات :

1-  جلب همكاري ، مشاركت و هماهنگي درون و برون رشته اي با ساير اعضاي تيم سلامت براي طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي

2-    همكاري با كميته دانشگاهي جهت ارزيابي كيفيت خدمات آموزش سلامت و شناسايي نقاط قوت و ضعف

3-    همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشيجستجو
گلباران مزار شهدا (۴۷۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...