شرح وظایف


شرح وظایف:

1ـ تدوین برنامه اجرایی اصلاح سیستم ها، روش ها و فرآیندهای دستگاه؛

2ـ به روز رسانی و ارائه شناسنامه خدمات و فرآیندها؛

3ـ استقرار، مدیریت، پایش و ارزیابی نظام مدیریت دانش، نظام ثبت پیشنهادات و نظام ثبت تجربیات و کاربست آنها؛

4ـ تشکیل شوراها راهبری توسعه مدیریت و کمیته های ذیربط در دستگاه؛

5ـ برنامه ریزی و پیشگیری برای اجرایی شدن مصوبات شورا و کمیته ها و کارگروه ها؛

6ـ استقرار نظام مد یریت عملکرد و انجام ا رزیابی عملکرد دستگاه ها؛

7ـ تدوین و اجرا یی برنامه های فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق تحول در نظام اداری.جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...