گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۰۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۵۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۵۵۹۶۱ مورد

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار


کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

خانم رحمانی کوهبنانی   

شماره تلفن :1525067

 

شرح وظايف و ماموريت هاي کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار

1-همكاري در تدوين، اجراو بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

2-همكاري در خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان

3-همكاري در بررسي فرهنگ ايمني بيمار بر مبناي ساليانه و اقدام اصلاحي به منظور ارتقاء آن

4- شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان

5-همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي و تحليل ريشه اي وقايع
6-ايجاد و آموزش چگونگي استفاده از سيستم  يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان
7- راهبري و مديريت خطر موضوعات تهديد كننده ايمني بيمار
8-شركت فعالانه در جلسات مرگ و مير و معلوليت ها و پي گيري اتفاقات تهديد كننده ايمني بيمارحهت انجام تحليل ريشه اي وقايع

9-اقدام اصلاحي براساس نتايج تحليل ريشه اي وقايع به منظور كاهش خطرات در سازمان
10-شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه
11-بستر سازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان
12-گزارش به كارشناس مسئول ايمني بيمارجستجو
13 (۱۵۸۱ بازدید)
15 (۱۴۰۱ بازدید)
17 (۱۳۹۴ بازدید)
14 (۱۳۷۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...