×
  • دوشنبه ٤ بهمن ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

چک لیست بازرسی کرونا

3021

چک لیست بازرسی عمومی برای نظارت بر فاصله گذاری اجتماعی هوشمند

 
از مجموع 40 رأی

فاقد نظر