×
  • دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

چک لیست بازرسی کرونا

1325

چک لیست بازرسی عمومی برای نظارت بر فاصله گذاری اجتماعی هوشمند

 
از مجموع 33 رأی

فاقد نظر