×
  • شنبه ٢ مرداد ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

چک لیست بازرسی کرونا

2242

چک لیست بازرسی عمومی برای نظارت بر فاصله گذاری اجتماعی هوشمند

 
از مجموع 37 رأی

فاقد نظر