×
  • چهارشنبه ١٥ تیر ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

چک لیست بازرسی کرونا

3519

چک لیست بازرسی عمومی برای نظارت بر فاصله گذاری اجتماعی هوشمند

 
از مجموع 41 رأی

فاقد نظر