يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۸۸۷۵۷ مورد

مقررات مرخصی تحصیلی دانشجویان سایر مقاطع


مقررات مرخصی تحصیلی دانشجویان سایر مقاطع

ماده 33 (از آيين نامه ها)

دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي، در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي دو نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند . دانشجويان دوره شبانه مي توانند در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي دو نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي 3 نيمسال متوالي يا متناوب، از مرخصي تحصيلي استفاده كنند. تبصره 1- موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد. تبصره 2- مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب ميشود.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد. تبصره 1: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. تبصره 2- اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبًا به وي ابلاغ نمايد. تبصره 3: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تأييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي مجاز در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات، بهره مند گردد.

 
 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...