يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۹۰۲۸۰ مورد

مقررات تغییر رشته دانشجویان پزشکی


مقررات تغییر رشته دانشجویان پزشکی

تغيير رشته

ماده65) دانشجوي دوره دكتري عمومي پزشكي درطول دوران خود مي تواند درصورت داشتنشرايط زير وموافقت دانشگاه ذيربط به رشته ديگري تغيير رشته دهد:

1-69- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2-69- حداقل6/1 وحداكثر3/1 كل واحد هاي دوره را گذرانده باشد.

3-69- نمره آزمون ورودي تقاضاي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در سهميه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

4-69- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل،امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز دررشته جديد را داشته باشد.

تبصره1:تغيير رشته دانشجوياني كه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شوند براساس دستورالعمل مندرج در تبصره2ماده 13صورت مي گيرد.

تبصره2:تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد دارند،با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.

تبصره3:تغيير رشته يا رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است،موكول به احزار شرايط مربوط است.

تبصره4:دانشجو در طول تحصيل خود تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد به استثناي مشمولين مندرج در تبصره 1 همين ماده.

ماده66)تغيير رشته بايد در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت گيرد در غير اين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر با رعايت مقررات ماده 65امكان پذير است.

ماده67)درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته،دانشجو موظف است دراولين نيمسال تحصيلي پس از موافقت،در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد پس از ثبت نام،اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره1:دانشجو تاقبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات آموزشي رشته قبلي مي باشد.

تبصره2:اقدام نكردن دانشجو براي ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود وحق تغيير رشته تاپايان دوره از وي سلب مي شود.

ماده68)درصورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد،تغيير رشته توام با انتقال بلامانع است.

تبصره:تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات وفناوري وبرعكس درصورت داشتن شرايط تغيير رشته وانتقال بلامانع است.

ماده69)دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است،در گروه آموزشي رشته جديد برسي و معادل سازي مي شودو فقط درسهايي از وي پذيرفته مي شود كه با تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته باشد ونمره هريك از آن درسها نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره1:دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي گردد، ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجوباقي مي ماند، دراين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشدبا تصميم شوراي آموزشي دانشگاه جمعا به عنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد

تبصره2:درصورتي كه تعداد واحدهاي درسهاي پذيرفته نشده دانشجو،درحدي باشد كا امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد رادرطول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند،باتقاضاي تغيير اوموافقت نمي شود.

ماده70)متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خودرا به همراه مدارك لازم حداقل 6هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند.

ماده71)چنانچه دانشجو دردوران تحصيل،دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه وتائيد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل دردوره دكتري عمومي پزشكي ويا امكان بهره گيري از كارآيي حاصل ازآن رااز دست بدهد.اجازه ادامه تحصيل دردوره دكترعمومي پزشكي رانداردومي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد دراين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده65(به استثناي بنديك)معاف خواهدبود.

تبصره:درمواردي كه دانشجو،درطول تحصيل دچار اختلالات رواني ورفتاري يا بيماري جسمي ونقص عضو موثرگردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايش مربوط را نداشته باشد، مي تواند بانظر شوراي پزشكي دانشگاه وتاييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...