يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۹۰۲۹۱ مورد

مقررات تغییر رشته دانشجویان دندانپزشکی


مقررات تغییر رشته دانشجویان دندانپزشکی

 تغيير رشته 

 ماده 61) دانشجو در طول دوران تحصيل خود ، درصورت داشتن شرايطي به شرح زير و موافقت دانشگاه مربوطه مي تواند به رشته ديگري درهمان گروه آموزشي تغيير رشته دهد:

1-    61- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2-    61- حداقل يك ششم و حداكثر يك سوم كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3- 61- نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درسهميه و رشته مورد تقاضا درهمان سال كمترنباشد.

4-    61- باتوجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره 1 : تغيير رشته دانشجوياني كه از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محروم مي شوند، خارج از شرايط مذكور و بر طبق دستورالعمل مربوط انجام مي شود.

تبصره 2 : تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش بيني شده، موكول به احراز شرايط مربوطه است. ضمنا تغيير رشته دانشجوياني كه متعهد به دستگاه اجرايي خاص مي باشند علاوه بر شرايط فوق نيازمند موافقت دستگاه ذيربط مي باشد.

تبصره 3 : دانشجو تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد (به استثناي مشمولين مندرج در تبصره 1 همين ماده)

 ماده 62 ) تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح و از مقطع بالاتر به پايين تر امكان پذير است.

 ماده 63 ) درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است دراولين نيمسال تحصيلي پس از موفقيت در رشته جديد ثبت نام كند و درصورت ثبت نام ، حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره : عدم نام نويسي دانشجو در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي‌شود و دانشجو درطول دوران تحصيل خود ، ديگرحق تغيير رشته را نخواهد داشت .

 ماده 64) دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد موظف است بر طبق مقررات در رشته قبلي ادامه تحصيل دهد.

 ماده 65) درسهايي كه دانشجو قبلا گذرانده است، در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط درسهايي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن درسها نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1: دروس پذيرفته شده دركارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي‌گردد، ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب درميانگين، دركارنامه دانشجو باقي مي ماند. دراين حال چنانچه ميانگين واحدهاي پذيرفته نشده كمتر از 12 باشد، جمعا"بعنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد.

تبصره 2: درصورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو ، درحدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را درطول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند، تغيير رشته عملي نخواهد بود.

 ماده 66 ) چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دردوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه‌اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل درآن رشته و يا امكان بهره گيري ازكارآيي حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو ازدست بدهد، مي تواند براساس مواد اين فصل ، به رشته ديگري متناسب با رشته خود در همان گروه آزمايشي كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد . دراين حال دانشجو ازرعايت مقررات ماده 61 (به استثناي بند يك ) و ماده 63 معاف خواهد بود.

 ماده 67) متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به انضمام مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند.

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...